Loading...

(03/10/2565) กิจกรรม CIS Happy Café : การจัดการความรู้เพื่อสร้างสุขในที่ทำงาน ปีงบประมาณ 2565

❤️❤️❤️ วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรม CIS Happy Café : การจัดการความรู้เพื่อสร้างสุขในที่ทำงาน ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของวิทยาลัยทั้ง 3 ศูนย์การศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุขตามที่ทุกคนอยากให้เป็น การจัดกิจกรรมในทุกเดือนออกแบบให้บุคลากรทุกท่านได้ยืนเป็นต้นเหตุ (being accountable) ในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานของตนเองและเพื่อนร่วมงาน โดยเริ่มจากจุดเล็กๆที่ทุกคนสามารถรังสรรค์ให้เกิดขึ้นได้ ฉะนั้นกิจกรรมจึงมีหลากหลายตามไอเดียการสร้างสรรค์ของแต่ละท่าน ทำให้เกิดความรักความผูกพันของบุคลากรของวิทยาลัยสหวิทยาการทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา สร้างบรรยากาศของการทำงานที่เกื้อกูลกัน และเปิดโอกาสให้ได้ทำความรู้จักและสัมพันธ์กันในบริบทอื่นๆนอกจากการทำงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นมิตร และมีชีวิตชีวาในสถานที่ทำงานร่วมด้วย อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน (sense of belonging)

      

(20/09/2565) กิจกรรม”ฮูกเชียร์ฮูกสานสัมพันธ์แบ่งปันความรัก” ประจำปีการศึกษา 2565
♥️วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 17.00-21.30 น. คณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
👉จัดกิจกรรม”ฮูกเชียร์ฮูกสานสัมพันธ์แบ่งปันความรัก” ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (ศูนย์ลำปาง) อาจารย์วรรณวนัช อรุณฤกษ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
🫰นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี, อาจารย์ ดร.วรดาภา พันธุ์เพ็ง และอาจารย์ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา
👍คณาจารย์ และสมาชิกสหวิทยาการพี่น้อง ได้ร่วมกิจกรรมแจกของรางวัลจากทางผู้บริหาร พร้อมด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์และกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักศึกษาใหม่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น
☝️นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น กิจกรรมสอนร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมสะท้อนปัญหา และพิธีเทียนรับขวัญเพื่อนใหม่
👉กิจกรรมนี้ สามารถเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยฯ ระหว่างคณาจารย์ และเพื่อนผู้มาก่อนกับเพื่อนใหม่ ในรุ่นต่าง ๆ ทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี การเตรียมความพร้อม และปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อตนเอง,ผู้อื่น,และสังคมส่วนรวม
 
     
 
    
 
    
  
 
(21/09/2565) โครงการคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
🫰วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17.00-20.00 น. คณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
👍จัดกิจกรรมโครงการคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (ศูนย์ลำปาง) อาจารย์วรรณวนัช อรุณฤกษ์ เป็นผู้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ การดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
🤝ในการนี้ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และรองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ และอาจารย์ ดร.วรดาภา พันธุ์เพ็ง ร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
👉นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น ชมการแสดงจากชมรม TULP dance และการแสดงจากชมรม TULP music พร้อมกับรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
🥰วิทยาลัยสหวิทยาการ เล็งเห็นความสำคัญในการดูเเลนักศึกษา กิจกรรมนี้ทำให้ คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบสถานการณ์ปัญหาในการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษา ทั้งยังได้มีโอกาสสานสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีในประชาคมสหวิทยาการของเราอีกด้วย
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 
01.งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร PPE (ท่าพระจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักศึกษา

       
       

   

 

 

02.รักษาการเเทนในตำเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการและ เจ้าหน้าที่วิทยาลัย สหวิทยาการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ  สืบนุการณ์  รักษาการเเทนในตำเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการและ เจ้าหน้าที่วิทยาลัย
สหวิทยาการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

03.โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ e-Learning สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์)

     ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ  สืบนุการณ์  รักษาการเเทนในตำเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ e-Learning สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Learning ในประเด็นเรื่องความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ การออกแบบรายวิชา ระบบการจัดการเรียนรู้ แนวทางการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

    โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.พุทธชาด อังณะกูร  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  อาจารย์ ดร.ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา ทับพันธุ์  ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 9.30–12.00 น. ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์

 

 

 

04.รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ รักษาการเเทนในตำเเหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

05.Asia-Pacific Urban Symposium 2019 Transforming Sustainble Urban Development

ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน Asia-Pacific Urban Symposium 2019 Transforming Sustainable Urban Development ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยสหวิทยาการ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ

06. พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการ และ THE COLLEGE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนจาก THE COLLEGE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและนักศึกษาของทั้งสองหน่วยงานต่อไป

07. โครงการอบรม Happy Workplace : องค์กรสุขภาวะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรด้วยความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสหวิทยาการ จัด “โครงการอบรม Happy Workplace : องค์กรสุขภาวะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรด้วยความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ” ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ให้บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ด้วยความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศอันจะส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและมีความสุข โดยมี คุณศิระ จันทร์เจือมาศ กระบวนกรหลัก จาก แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สสส. และ อ.ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม

08. ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 83 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 83 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09. งานเสวนาปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดงานเสวนาปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

10. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสตรีกับการพัฒนาสังคม ร่วมกับ Prof.Yasuko SASAKI, Trustee and Vice President, Ochanomizu University

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อม อ.ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา และ ผศ.ดร.ปกครอง บุญ-หลง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ Prof.Yasuko SASAKI, Trustee and Vice President จาก Ochanomizu University ในโอกาสร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสตรีกับการพัฒนาสังคม พร้อมหารือถึงแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการระดับหน่วยงานต่อไป

11. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และมอบรางวัลผลการศึกษาและกิจกรรมดีเด่น ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และมอบรางวัลผลการศึกษาและกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ โดยมี รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดงาน และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพริษฐ์ วิชรสินธุ บรรยายพิเศษหัวข้อ เรียน PPE อย่างไรให้ “รู้” เพื่อให้แนวทางและคำแนะนำในการเข้าสู่การเรียนแก่นักศึกษาใหม่ด้วย

12. ภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนในหลักสูตรฯ พร้อมทั้งร่วมเสวนาในหัวข้อ "บนเส้นทางสู่การสำเร็จการศึกษา"

13. ผู้อำนวยการของสถานี Nagoya TV Station และคณะเข้าเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารของวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 Mr. Takanobu ITO ผู้อำนวยการสถานี Nagoya TV Station ประจำจังหวัด Aichi เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Yorichika NISHIJIMA Lecturer, Department of Linguistic Expressions, School of Letters, Chukyo University เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารของวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมทั้งผู้บริหารจากทั้งสองคณะ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

14. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

15. MoA signing ceremony ระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการกับ School of Public and Global Affairs, NIU

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2562 คณบดีและผู้บริหาร วิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมพิธีลงนาม MoA signing ceremony ระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการกับ School of Public and Global Affairs, NIU ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

16. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นตัวแทน รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17. ภาพพิธีลงนามระหว่าง Northern Illinois University, USA และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหารือความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ท่านอธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Northern Illinois University นำโดย Dr.Lisa Freeman อธิการบดี และ Dr.Jerry Blazey รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนาม MoU เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ทั้งนี้ในวันที่ 16 กรกฎาคม นี้ รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการจะได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในรายละเอียดระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการและ College of Liberal Arts and Sciences ในประเด็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน และการวิจัยร่วม

18. ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในโอกาสวันสถาปนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

19. การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานและการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำระดับปฎิบัติการเพื่อยื่นขอระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานและการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำระดับปฎิบัติการเพื่อยื่นขอระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ" ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีคุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

20. ภาพการศึกษาดูงาน และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการของวิทยาลัยสหวิทยาการ ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 27- 30 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงาน และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ Nagoya TV และ มหาวิทยาลัยชูเกียว (Chukyo University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดไอจิ นอกจากนี้คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ยังศึกษาดูงาน “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ชุมชนโอหงิมาจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก และวัดนิตไตจิ ( nittaiji temple )” เพื่อย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย และ ญี่ปุ่น การศึกษาดูงานในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความประทับใจจากการให้การต้อนรับจากเจ้าภาพในที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดีแล้ว ความรู้ต่างๆ ที่ได้จะเป็นแนวทางสำคัญต่อการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตของวิทยาลัยสหวิทยาการต่อไป

21. งานเสวนา “เปิดบ้าน WGSSP ตอน คุยกันแบบเควียร์ๆ” วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน OPEN HOUSE "เปิดบ้าน WGSSP" เสวนา "คุยกันแบบเควียร์ๆ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธนัย ประสานนาม อาจารย์ภาวิน มาลัยวงศ์ อาทิตยา อาษา และนิราวุฒิ สกุลแก้ว ร่วมเป็นวิทยากร ฐิติพงษ์ ด้วงคง ดำเนินรายการ รุ่นพี่ขอคุย การนำเสนอบทความ "ความเป็นชายแบบอำนาจนำในสังคมไทย" โดย ศิวรัฐ หาญพาณิช รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นน้องคุยด้วย การนำเสนอบทความ "เพศวิถีในเสียงดนตรี" โดย กุลธีร์ บรรจุแก้ว "BNK48 vs BDSM: อำนาจพลวัตของวัฒนธรรมไอดอล" โดย ณัฐฐฐิติ คำมูล “ติ่งเกาหลี ผู้หญิง “ไม่ดี” ในสังคมไทย?” โดย ณัชชา สิงพลอนันตชัย "Kantai Collection ประวัติศาสตร์รื้อสร้างบนเรือ(น) ร่างสตรี" โดย ไพริน เทพประยูร "ฮีโร่หญิงแบบ Coppelion" โดย อรนัดดา จันทร์เจริญฤทธิ์ "เล่าเรื่องผ่านเรื่องเล่าของการทำแท้ง" โดย ภัสร์รพีการ ณ ถลาง ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์ พิมชยาภา พหลโยธิน พิธีกรตลอดรายการ

22. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำขอพรคณบดี และผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2562

23. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

24 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

 

การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2563

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิอากอนชู (Agon Shu) ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิอากอนชู (Agon Shu) โดยศูนย์ลำปางได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย
เป็นผู้แทนมูลนิธิมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย  ในจำนวนนี้แบ่งเป็นทุนของนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง จำนวน 10 คน
วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอขอบพระคุณ มูลนิธิอากอนชู เป็นอย่างสูงที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง
ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการได้เป็นอย่างมาก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดหนังสือที่ระลึกวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2565

ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2565
.
หนังสือที่ระลึกในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2565 นี้ จัดทำขึ้นในหัวข้อ #บางเรื่องเกี่ยวกับคณะราษฎร 2475 เพื่อรำลึกถึงท่านผู้ประศาสน์การ และเฉลิมฉลองวาระ 90 ปี ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
.
เนื้อหาในเล่มนี้เป็นคำพูดและข้อเขียนของผู้ประศาสน์การทั้งหมด ได้แก่
(1) คณะราษฎรกับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย 24 มิถุนายน
(2) บางเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะราษฎรและระบบประชาธิปไตย
(3) การพัฒนาประชาธิปไตยตามปณิธานของคณะราษฎร
โดยมีการแทรกเอกสารต่างๆ พร้อมภาพประกอบที่เกี่ยวข้องไว้ในเล่มนี้ด้วย

✅ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ใน https://pr.tu.ac.th/pridi/pridi65/index.html

วิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยสหวิทยาการได้เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนปิดทองคำเปลวพระธาตุเจดีย์วัดวอแก้ว ณ วัดวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีรองศาสตราจารย์พรชัย ตะกูลวรานนท์ เป็นที่ปรึกษาประธานกฐิน และรองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นประธานกฐิน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ เข้าร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญที่ได้สละกำลังทรัพย์ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนปิดทองคำเปลวพระธาตุเจดีย์วัดวอแก้ว ณ วัดวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มา ณ โอกาสนี้ด้วย  (ดูภาพเพิ่มเติม )

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2565 เรื่องการจัดทำเเผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยสหวิทยาการ