Loading...

รายนามคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ

(พ.ศ.2547 - พ.ศ.2550)

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา รณเกียรติ

(พ.ศ.2550 - พ.ศ.2553)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล

(พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556)

 

ศาสตราจารย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน

(พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559)

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา สังขวรรณ

(พ.ศ.2559 - 31 ตุลาคม 2562)

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์

รักษาการเเทนในตำเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

(1 พฤศจิกายน 2562 - 28 เมษายน 2563)

 

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รักษาการเเทนในตำเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

(29 เมษายน 2563 - 25 ตุลาคม 2563)