Loading...

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดเวลานัดหมายบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564
MoreDetail
บทสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
MoreDetail
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
MoreDetail
บทสัมภาษณ์ อาจารย์ พนมกร โยทะสอน ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MoreDetail
กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสหวิทยาการ
MoreDetail
การแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MoreDetail
ประกาศกำหนดการวันและเวลาการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่และในวันพิธีของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
MoreDetail
กำหนดการถ่ายภาพหมู่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ
MoreDetail
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม