Loading...

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยฺ์ กุลยานนท์
รายละเอียดเพิ่มเติม
(1/9/2565) ขอแสดงความยินดีกับ นางสนธยา วิจิตรยืนยง เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
23 ปีวิทยาลัยสหวิทยาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 ธ.ค. 65
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (TCAS’66)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม