Loading...

เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์)

นางสาวปาริชาติ ทองอยู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ

โทรศัพท์ 0-2613-2855

Email : pari99@tu.ac.th

 
 
 

 

นางสาวหฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ขำ

นักวิชาการศึกษา 

รักษาการในตำเเหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-2841

Email : sharutha@tu.ac.th

 
 
 

นางสาวนวลพรรณ เปี่ยมจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการในตำเเหน่งหัวหน้างานบริหารสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-2858

Email : nuanphan@tu.ac.th

 
 
 

นางสาวพัชรกันย์ ภัทรอนันต์กุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2613-2841, 2854

Email : ammy5597@tu.ac.th

 
 
 

นายศุบดี  ศักดิ์ชัยสถาพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2613-2845

Email : Subodee@tu.ac.th

 
 
 

นางสาวภัทราภรณ์ คชฤทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 0-2613-2858

Email : pattara1@tu.ac.th

 
 
 

นางสาวพิมพ์วลัญช์ นาคอ่วมค้า

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 0-2613-2841

Email : pimwalan@tu.ac.th

 
 
 

นายชิษณุพงศ์ วงษ์เม่น

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 0-2613-2856

Email : tiew318@tu.ac.th

Email : 

 
 
 

นางสาวณัฐพิกา เสือเดช

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 0-2613-2841

Email : natpika@tu.ac.th

 
 
 

นางสาวชุติณัฐ​ ระวิสะญา

นักวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2613-2840

Email : chutinut@tu.ac.th

 
 
 

นางสาวอารียา นิลลาดคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0-2613-2840

Email : nn568999@tu.ac.th

 
 
 

นางรุ่งนภา ยิ้มกมล

พนักงานบริการ

โทรศัพท์ 0-2613-2860

Email : 

 
 
 

เจ้าหน้าที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (PPE-THAPRACHAN)

นายสิงหภณ แซ่ตั้ง

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 0-2613-2859

Email : youi56@tu.ac.th

 
  
 
 

นางสาววริยา วรรณธนานนท์

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 0-2613-2859

Email : wariyav@tu.ac.th

 
 
 

นางสาวภาวิณี บัวงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2613-2859

Email : bupawine@tu.ac.th

 
 
 

นางสาวกรกช บุตรศักดิ์แสง

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 0-2613-2842

Email : korakot9@tu.ac.th

Email : 

 
 

เจ้าหน้าที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

นายนรารัตน์ ชัยรัตน์

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 0-2613-2852

Email : onc@tu.ac.th     

 
 
 

เจ้าหน้าที่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา (MA)

นางสาวจันทร์จิรา เกตุดี

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 0-2613-2860

Email : audi2534@tu.ac.th

 
 
 

เจ้าหน้าที่ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (PHD)

นายเกษม สีดากูด

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ 0-2613-2861

Email : sem@tu.ac.th

 
 
 

เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง)

นางสนธยา วิจิตรยืนยง

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา ศูนย์ลำปาง

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5335

Email : ksontaya@staff.tu.ac.th

 
 
 

นางสาวพิสมัย จุฬารักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการในตำเเหน่งหัวหน้างานบริหารสำนักงาน

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง)

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5340

Email : jeabjura@staff.tu.ac.th

 
 
 

นางสาวปาจารีย์ ปวนบุญมี

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5341

Email : pajareep@staff.tu.ac.th

 
 
 

นางสาววลิตพร จิโนทา

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5338

Email : jwalitpo@staff.tu.ac.th

 
 
 

นางสาวนิตยา เชี่ยวชาญ

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5339

Email : pnittaya@staff.tu.ac.th

 
 
 

นางสาวแจ่มนภา ทนสาร

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5336

Email : cjamnapa@staff.tu.ac.th

 
 
 

นางสาววศินันท์ อินทร์จันทร์

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5339

Email : wasinan@staff.tu.ac.th

 
 
 

นางสาวชรินพร โกเมฆ

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5337

Email : jammy253@staff.tu.ac.th

 
 
 

นายกันตภณ กุณาวงศ์

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5334

Email : apirakpe@staff.tu.ac.th

 
 
 

นางสาวศิรินทรา ไชยสิงห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5342

Email : lpnan@staff.tu.ac.th

 
 
 

นางกรรณิกา สอนปาละ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5343

Email : kkannika@staff.tu.ac.th

 
 
 
 

นางสาวนารากร บุญคง

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5337

Email : narakorn0907@gmail.com

 
 
 
  

นางสาวสุนีรัตน์ ดิษฐา

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 054-237-999 ต่อ 5370

Email : suneerat.ban@gmail.com

 
 
 

เจ้าหน้าที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (DSI) วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์รังสิต)

นางสาวสุธามาศ แสงภารา

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-564-4441-79 ต่อ 6811

Email : suta1902@tu.ac.th

 
 
 

นางสาวชนินาถ บัวเขียวอ่อน

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-564-4441-79 ต่อ 6813

Email : chaniam@tu.ac.th

 
 
 

นายจิตรภณ ศรีอนุชิต

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-564-4441-79 ต่อ 6811

Email : jitapon@tu.ac.th

 
 
 

นางสาวกาญจณาพร กลางนุรักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 02-564-4441-79 ต่อ 6813

Email : Kanja112@tu.ac.th 

 

เจ้าหน้าที่หลักสูตร TU Frontier School (ศูนย์รังสิต)

นางสาวณิศาชล ศักดิ์วนิชล

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-564-4441-79 ต่อ 6813

Email :  nisaaaaa@staff.tu.ac.th

 
 
 

เจ้าหน้าที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศูนย์รังสิต) (IS-Rangsit)

นายนรุตม์ชัย เรืองญาณ

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02-564-4441-79 ต่อ 6813

Email :  narudhchai.earth@gmail.com