Loading...

Intensive English Grammar

ชื่อหนังสือ: Intensive English Grammar

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส

สั่งซื้อหนังสือ

การจัดการสุขภาพท้องถิ่นในบริบทการกระจายอำนาจ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

ชื่อหนังสือ การจัดการสุขภาพท้องถิ่นในบริบทการกระจายอำนาจ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

ผู้แต่ง  รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงยุคอาณานิคมถึงยุคปัจจุบัน

 

1.ชื่อหนังสือ: การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงยุคอาณานิคมถึงยุคปัจจุบัน

2.ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์

3.หนังสือที่ได้รับทุนการเขียนตำราจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คลิก!รายละเอียดเพิ่มเติม

การเมืองเรื่องชาติพันธุ์ในมาเลเซีย: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน และข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

ชื่อหนังสือ  การเมืองเรื่องชาติพันธุ์ในมาเลเซีย: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน และข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
ผู้แต่ง  ผศ.ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์

จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเมืองและการปกครองจีน 1921-2021 หนึ่งศตวรรษ พรรคคอมมิวนิสต์จีน

1.การเมืองและการปกครองจีน 1921-2021 หนึ่งศตวรรษ พรรคคอมมิวนิสต์จีน

2.ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์

3.จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1.ชื่อหนังสือ: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2.ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

คลิก!รายละเอียดเพิ่มเติม

ความหมายที่ปลายรุ้ง

ชื่อหนังสือ: ความหมายที่ปลายรุ้ง

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

ดาวน์โหลดหนังสือ

จีนในอาเซียน : ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจ

1.ชื่อหนังสือ: จีนในอาเซียน : ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจ

2.ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์

3.จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ชื่อหนังสือ  ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่

ผู้แต่ง  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล

จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

มนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม ในวรรณกรรมและภาพยนตร์

  1. ตำราประกอบการเรียนการสอน : มนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม ในวรรณกรรมและภาพยนตร์
  2. ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร รัตนภักดี
  3. ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำตำราประกอบการเรียนการสอนจากวิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21

ชื่อหนังสือ  ยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง  รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์

จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย

 

ชื่อหนังสือ  ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย

ผู้แต่ง  อาจารย์ ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์

E-book  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

รัฐสวัสดิการ เพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร


"ทำไมประเทศไทยถึงยังเป็นรัฐสวัสดิการไม่ได้?"
.
เพราะอะไรประเทศไทยถึงหนีห่างจากการเป็นรัฐสวัสดิการมากขึ้นทุกวัน ทั้งที่เมื่อเกือบ 90 ปีที่แล้ว ได้มีการเสนอ "เค้าโครงการเศรษฐกิจ" โดย หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ซึ่งเนื้อหาภายในนั้น มิได้แตกต่างไปจาก"รัฐสวัสดิการ" ในปัจจุบันแม้แต่น้อย
.
แนวคิดรัฐสวัสดิการจะนำไปสู่ความสุขของประชาชนได้อย่างไร? ปฐมบทการต่อสู้ อะไรคือสิทธิขั้นพื้นฐาน? บทบาทของรัฐ และทางออกของสังคม มีความเป็นไปได้หรือไม่ในการเป็นรัฐสวัสดิการ...
ร่วมกันค้นหาคำตอบในหนังสือเรื่อง "รัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร" โดย รศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
.
เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 : ปาฐกถา "รัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร"
ส่วนที่ 2 : "ร่างเค้าโครงการเศรษฐกิจ" ของปรีดี พนมยงค์พร้อมคำอธิบาย

สั่งซื้อได้ที่

 

ศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจจากเชียงของ-ห้วยทราย ในความสัมพันธ์ไทย-ลาว

1.ชื่อหนังสือ: ศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจจากเชียงของ-ห้วยทราย ในความสัมพันธ์ไทย-ลาว

2.ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์

3.จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เดินไปดวงดาว

ชื่อหนังสือ: เดินไปดวงดาว

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบูษดี

ดาวน์โหลดหนังสือ

เศรษฐกิจและการเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

1.ชื่อหนังสือ: เศรษฐกิจและการเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2.ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์

3.จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน: การเมืองที่ผันผวนและความยุ่งยากในช่วงต้นของ ความสัมพันธ์ทางการทูต (ค.ศ. 1975-1978)

 

Study Papers เรื่อง  ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน: การเมืองที่ผันผวนและความยุ่งยากในช่วงต้นของ
ความสัมพันธ์ทางการทูต (ค.ศ. 1975-1978)

ผู้แต่ง  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล

รายละเอียดเพิ่มเติม