Loading...

(ป.ตรี ศูนย์ลำปาง) การรับเข้าในระบบ TCAS66 วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) NEW!!
🧑‍🎓ประกาศ
.
วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (TCAS’66)
.
🧑‍🎓 รอบที่ 1.1 Portfolio
1. Thammasat Frontier Curriculum
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ) จำนวน 30 คน
2. หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) จำนวน 5 คน
.
ตรวจสอบคุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก และสมัครวันที่ 1-17 ตุลาคม 2565 ทาง www.tuadmissions.in.th
#tcas66#เรียนธรรมศาสตร์#ธรรมศาสตร์#Frontier
#dekdtcas#TCAS#CISLP#TU#PPE#Dekdtalk#
 
(ป.เอก ท่าพระจันทร์) การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระบบที่มีการศึกษารายวิชา

   1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายใน หรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

   2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่าหรือ เป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ พิจารณาให้สมัครได้

   3. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ระบบที่ไม่มีการศึกษารายวิชา (ทำวิจัยเพียงอย่างเดียว)

   1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายใน หรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

   2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่าหรือ เป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ พิจารณาให้สมัครได้

   3. เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ชิ้น ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ลักษณะของผลงานตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

   4. ผู้สมัครต้องนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่มีแนวคิดและกรอบ การวิจัยที่ชัดเจน

   5. หัวข้อวิจัยของผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างองค์ความรู้ที่ เป็นสหวิทยาการ และมีความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร

   6. มีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก


เอกสารประกอบการสมัคร

   1. ประวัติผู้สมัครพร้อมติดรูปถ่ายขาวดำหรือสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป จำนวน 1 ชุด ซึ่งต้องมีข้อมูลประกอบด้วย

      1. ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร

      2. ตำแหน่งงาน/อาชีพปัจจุบัน

      3. สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail

      4. ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ระบุปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบ และเกรดเฉลี่ย)

      5. ประสบการณ์ทางวิชาการ (ถ้ามี)

   2. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือสำคัญแสดงผลการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รับรองสำเนาด้วยตนเอง

   3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทอย่างละ 1 ชุด รับรองสำเนาด้วยตนเอง

   4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทอย่างละ 1 ชุด รับรองสำเนาด้วยตนเอง

   5. สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET , TOEFL หรือ IELTS (ไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร)

   6. จดหมายรับรองความรู้ความสามารถทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ (จากผู้รับรอง 2 คน)

   7. Research Proposal ในเชิงสหวิทยาการที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ความยาวประมาณ 10-15 หน้า จำนวน 4 ชุด ซึ่งประกอบด้วย

      1. ชื่อเรื่อง

      2. ชื่อผู้เสนอ

      3. หลักการและเหตุผล

      4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

      5. ขอบเขตการวิจัย

      6. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

      7. ระเบียบวิธีวิจัย

      8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      9. เอกสารอ้างอิง

   8. สำหรับผู้สมัครในระบบไม่มีการศึกษารายวิชา ต้องมีเอกสารแสดง ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ชิ้น (ไม่เกิน 5 ปี นับจนถึง วันที่สมัคร)


การรับสมัครปีการศึกษา 2565

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิ5ทยาการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

      ดาวน์โหลดใบสมัคร   
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่(ป.โท ท่าพระจันทร์) ปริญญาโท สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

   คณะกรรมการรับเข้าจะพิจารณาคุณสมบัติตามใบสมัคร และการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจากข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) และการสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

   2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7

   3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

   อนึ่ง หากผู้สมัครยังไม่เคยทดสอบภาษาอังกฤษสามารถสมัครสอบ TU-GET ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ3)

>>  ดาวโหลดใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2
             >>  ดาวโหลดใบสมัคร

______________________________________________________________________________________


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสตรี เพศสถานะ
และเพศวิถีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

      

 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

             >>  ดาวโหลดใบสมัคร

 
(ปริญญาตรี PPE ท่าพระจันทร์) ประกาศเกณฑ์คัดเลือก รอบที่ 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1)

ประกาศเกณฑ์คัดเลือก รอบที่ 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ดูรายละเอียดได้ที่ https://shorturl.asia/inm2f
เปิดรับสมัครวันที่ 1-17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-23.59 น.
สมัครได้ที่ www.tuadmissions.in.th

THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM ปี 2566 รับรอบพอร์ต
ปริญญาตรี THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM ปี 2566
รับรอบพอร์ต 14ธันวา’65 นี้ 70คน
——————-
เรียนที่ไหน?
• เรียนที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
• สามารถเลือกเรียนในต่างประเทศได้ 1 ปี
• สามารถเลือกฝึกงานได้ 1 เทอม
——————
กี่วิชาเอก?
เปิด 7 วิชาเอกเอาใจGENใหม่
1.จีน-โลกศึกษา
2.นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3.การจัดการการท่องเที่ยว
4.การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม
5.การบูรณาการเพื่อความยั่งยืน
6.ออกแบบนวัตกรรมสังคม
7.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
___________
ได้วุฒิอะไร?
• วุฒิย่อ ศศ.บ.(สหวิทยาการ)
• วุฒิเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
—————-
จบแล้วทำอะไร?
• วุฒินี้ สอบราชการได้ ทำงานเอกชน ได้ หรือจะเป็นนักธุรกิจหรือเป็น NGO ก็ได้ และทำงานได้ตามใฝ่ฝัน
—————-
วันเวลายื่นพอร์ต?
เริ่มยื่นวันที่ 14-29 ธันวาคม 2565
——————
“ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ”
• กำลังเรียน 6 หรือ จบ ม.6 หรือ จบ กศน. หรือ จบ ปวช.
• สามารถเทียบวุฒิต่างประเทศ/โรงเรียนนานาชาติ
“เพราะTUฟรอนเทียร์ เชื่อในความสามารถของคนทุกคน”
ปรึกษาเรื่องยื่นพอร์ต
ติดต่อ
-เจ้าหน้าที่หลักสูตร -พี่อิ๋ม-โทร.098-943-0825
-รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ
โทร. 089-177-0018
 
 
ปริญญาตรี PPE (หลักสูตรนานาชาติ) ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการรับเข้าปีการศึกษา 2566

Admission Details in English 

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการรับเข้าปีการศึกษา 2566

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีผลสอบอื่น ๆ ตามแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาของ มธ.

 

รอบ Inter Portfolio 1 (15 ที่นั่ง) : 15 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2565

สมัครทางออนไลน์ผ่านแบบฟอร์ม: https://tinyurl.com/PPEIPport1

 • คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำ
 • TU-GET 400 คะแนน / IELTS 4.5 คะแนน / TOEFL (paper-based) 400 คะแนน หรือ TOELF (internet-based) 32 คะแนน
 • Portfolio
 • คุณสมบัติอื่นๆ ความสามารถพิเศษที่โดดเด่นในด้าน กีฬา วิชาการ ความเป็นผู้นำ และ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

** กรณีที่ผู้สมัครคะแนนสอบขั้นต่ำไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET 500 คะแนน/IELTS 6.0 คะแนน/TOEFL (paper-based) 500 คะแนน หรือ TOEFL (internet-based) 61 คะแนน) ผู้สมัครต้องเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานด้านภาษาที่จัดโดยหลักสูตรฯ **

 

รอบ Inter Portfolio 2 (13 ที่นั่ง) : 5 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566

 • คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำ
 • TU-GET 500 คะแนน / IELTS 6.0 คะแนน / TOEFL (paper-based) 500 คะแนน หรือ TOELF (internet-based) 61 คะแนน
 • คะแนนการทดสอบความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 • คะแนนสอบ SAT I (EBRW) หรือ GSAT (Reading, Writing and Language) ขั้นต่ำ 450 คะแนน
 • คะแนนสอบ SAT I (Math) หรือ GSAT (Math) ขั้นต่ำ 600
 • หรือคะแนนสอบรวมทั้งสองพาร์ท SAT I หรือ GSAT ขั้นต่ำ 1000 คะแนน

** การคัดเลือกเข้าศึกษาจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ SAT I หรือ GSAT สูงสุด **

 

รอบ Inter Program Admission 1 (2 ที่นั่ง) : 1 มีนาคม – 2 เมษายน 2566

คะแนนสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำ

 • TU-GET 500 คะแนน / IELTS 6.0 คะแนน / TOEFL (paper-based) 500 คะแนน หรือ TOEFL (internet-based) 61 คะแนน

และ

 • คะแนนการทดสอบความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 • คะแนนสอบ SAT I (EBRW) หรือ GSAT (Reading, Writing and Language) ขั้นต่ำ 450 คะแนน
 • คะแนนสอบ SAT I (Math) หรือ GSAT (Math) ขั้นต่ำ 600
 • หรือคะแนนสอบรวมทั้งสองพาร์ท SAT I หรือ GSAT ขั้นต่ำ 1000 คะแนน
 • A- Level (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์)

 

รอบ TCAS 3 Admission (2 ที่นั่ง) : 7 - 13 พฤษภาคม 2566

 • A- Level (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
 • ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ติดตามรายละเอียดผ่านระบบทปอ.

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

วิธีการสมัคร

รอบ Inter Portfolio 1

 1. สมัครในระบบออนไลน์ ทางแบบฟอร์ม https://tinyurl.com/PPEIPport1
 2. กรอกใบสมัคร อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครและสำเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมกับการส่งใบสมัครในระบบ

1) สำเนาใบระเบียนหรือใบรับรองว่ากำลังเรียนภาคการเรียนสุดท้าย 1 ฉบับ

2) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

3) ใบรายงานผลการศึกษาที่สถาบันเดิมออกให้อย่างเป็นทางการ ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีเทียบโอน)

4) คำอธิบายรายวิชาของรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนจากสถาบันเดิม 1 ชุด

5) หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ

6) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กรุณารวมเป็นไฟล์เดียวและเรียงตามลำดับด้านบน ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB

 1. ชำระค่าสมัครสอบ 1,000 บาท โดยโอนเข้า

บัญชี ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี 905-0-09452-4

ชื่อบัญชี วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. (PPE Inter)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

https://tinyurl.com/PPEIPAdmission66