Loading...

(13/03/2567) โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ประจำปี 2567 รอบที่ 2 Quota TCAS'67

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (พ.ศ.2567) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (โครงการพิเศษ)
ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต 💢รับเข้าจำนวน 1 คน 💢 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตร พ.ศ.2566) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 
ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง 💢รับเข้าจำนวน 1 คน💢
หมายเหตุ : 1. ปี 1-2 ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง
                   2. ปี 3 ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต
                   3. ปี 4 เลือกแผนการศึกษา เรียนวิชาโท/ ฝึกงาน/ ไปต่างประเทศ
                   4. วิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (เรียน มธ. ศูนย์ลำปาง ตลอด 4 ปี)


💢สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 18 มีนาคม 2567💢
ทาง : www.tuadmissoins.in.th

คุณสมบัติ👩🏻‍💻
- ต้องเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียน หรือนอกโรงเรียน (ในข้อหนึ่งข้อใด)
- ระดับการศึกษาและผลการเรียน

คุณสมบัติเฉพาะ🖋️
มีผลคะแนนทดสอบ A-Level โดยใช้ 3 วิชาดังนี้
เกณฑ์คะแนน 100 คะแนน (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)
- รหัส 70 วิชาสังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 40%
- รหัส 81 วิชาภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 30%
- รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 30%

เกณฑ์การรับเข้า 📥
▫️ผลคะแนนการทดสอบวิชา TGAT คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (x-SD)
▫️ผลการทดสอบกลุ่มวิชา A-level ของวิชาใดวิชาหนึ่ง ในจำนวน 16 วิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 (30 คะแนน) (มหาวิทยาลัยเลือกเพียง 1 วิชาที่มีคะแนนสูงสุด)
กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
4. ฟิสิกส์
5. เคมี
6. ชีววิทยา
7. สังคมศึกษา
8. ภาษาไทย
9. ภาษาอังกฤษ
10. ภาษาฝรั่งเศส
11. ภาษาเยอรมัน
12. ภาษาญี่ปุ่น
13. ภาษาเกาหลี
14. ภาษาจีน
15. ภาษาบาลี
16. ภาษาสเปน

☎️ติดต่อสอบถาม 
งานบริการการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ
📞 054-237999 ต่อ 5338
🌐 www.cis.tu.ac.th
Facebook : cisacademic
(07/03/2567) โครงการนักศึกษาพิการ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota TCAS'67 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาพิการ ในโครงการนักศึกษาพิการ รอบที่ 2 Quota TCAS'67

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 
เปิดรับ จำนวน 1 คน ❗️

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและต้องมีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ย สะสมตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 ภาคการศึกษาที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 สำหรับผู้สำเร็จศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
2. เฉพาะผู้พิการทางด้านสายตาเลือนราง (สามารถเดินได้ด้วยตนเอง) ประเภทสายตาเลือนราง ต้องใช้เทคโนโลยีใน การขยายจอภาพได้ดีและใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

เกณฑ์การรับเข้า 
1. ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย -2 เท่า ของค่าเบี่ยงเบยมาตรฐาน (X-2SD) หรือ ผลคะแนนทดสอบความถนัดทางวิชาการ (SWU SAT) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
2. ผลคะแนนในรายวิชาอื่น ๆ (หากมี) ตามเกณฑ์แต่ละคณะกำหนด ดังระบุในคุณสมบัติ 
3. ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 

สอบถามเพิ่มเติม 
📍PPE Thaprachan
☎️ 02-613-2859
📧 ppe.admission@gmail.com
🌐 https:/cis.tu.ac.th/ppe-thaprachan
FB : PPE TU-Thaprachan

 

(01/03/2567) โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota TCAS'67
โอกาสของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาถึงแล้ววว🎉
"โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota TCAS'67
▪️ ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์ 2 หลักสูตร
▪️ ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง 2 หลักสูตร
▪️ ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต 1 หลักสูตร
                       🔻🔻🔻

🔸หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (PPE Thaprachan) รับจำนวน 3 คน
🔹หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (PPE Inter) รับจำนวน 3 คน
🔸หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (PPE Lampang) รับจำนวน 2 คน
🔹หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตร พ.ศ.2567) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (โครงการพิเศษ) รับจำนวน 2 คน
🔸หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตร พ.ศ.2566) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) รับจำนวน 2 คน
[กรณีมีความประสงค์เลือกวิชาเอกออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตาไม่บอดสี (จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน) มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ 🪄
1. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
💢สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 18 มีนาคม 2567💢
 
 
 
 
 
(28/02/2567) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 67 รอบที่ 2 QUOTA หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 🎊
รับสมัครในรอบที่ 2 Quota หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) จำนวน 3 คน ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
🪄เปิดรับสมัครในวันที่ 1-18 มีนาคม 2567
🛎 สมัครได้ทาง : www.tuadmissions.in.th

สอบถามเพิ่มเติม
☎️054-237999 ต่อ 5334 และ 085-6948037
(28/02/2567) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 67 โครงการส่งเสริมนักเรียนดีภาคกลาง รอบที่ 2 QUOTA หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
📢โครงการส่งเสริมนักเรียนดีภาคกลาง TCAS'67✨
เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota
จำนวน 1 คน ❗️หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (PPE Thaprachan) ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์

คุณสมบัติ👩‍💻
- กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียน ในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี นครนายก สิงห์บุรี ชัยนาถ อ่างทอง และลพบุรี
- ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

📥
เกณฑ์การรับเข้า
- TGAT คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย - 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (X-2SD)
- คะแนน A-Level ของวิชาใดวิชาหนึ่งในจำนวน 16 วิชา
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 (25 คะแนน) (มหาวิทยาลัยเลือกเพียง 1 วิชา
ที่มีคะแนนสูงสุด)
จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน), วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาบาลี, ภาษาสเปน
- สอบสัมภาษณ์

🪄เปิดรับสมัครในวันที่ 1-18 มีนาคม 2567
📩สมัครได้ทาง : www.tuadmissions.in.th

สอบถามเพิ่มเติม
☎️02-613-2859
📧 ppe.admission@gmail.com
(27/02/2567) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 67 รอบที่ 2 QUOTA หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตร พ.ศ. 2566) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 🎉
เปิดรับสมัครในรอบที่ 2 Quota หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตร พ.ศ.2566) จำนวน 30 คน ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
📌เปิดรับสมัครในวันที่ 1-18 มีนาคม 2567
📨สมัครได้ทาง : www.tuadmissions.in.th

สอบถามเพิ่มเติม
📞054-237999 ต่อ 5338
Facebook : cisacademic

(27/02/2567) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 67 รอบที่ 2 Quota หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต)
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 รอบที่ 2 Quota รับเข้าจำนวน 27 คน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตร พ.ศ. 2567) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) โครงการพิเศษ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
📍เปิดรับสมัครในวันที่ 1-18 มีนาคม 2567
📥สมัครได้ที่ : www.tuadmissions.in.th

สอบถามเพิ่มเติม
📞054-237999 ต่อ 5338
Facebook : cisacademic
(23/02/2567) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Inter Portfolio 1

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Inter Portfolio 1 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

(22/02/2567) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567

*** การศึกษาภาคปกติไม่เต็มเวลา นอกเวลาราชการ (วันธรรมดา 17.30 น. – 20.30 น. และวันเสาร์ 9.00 น. – 16.00 น.)

*** ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 18,410 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคการศึกษา) 73,640 บาท


ประกาศรับสมัคร
แบบฟอร์มใบสมัคร 


(21/02/2567) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2567 

ประกาศรับสมัคร 
แบบฟอร์มใบสมัคร 

 

(17/01/2567) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Inter Portfolio 1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Inter Portfolio 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

(28/12/2566) ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Inter Portfolio 1
(12/12/2566) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ดูใบประกาศรายชื่อ

(17/10/2566) ประกาศการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS'67 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS'67วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

 

รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับจำนวน 20 คน

ในวันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ที่ www.tuadmission.in.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 054-237999 ต่อ 5334 และ 085-6948037

Facebook : PPE Lampang

Facebook : interdistu

เว็บไซต์ : www.cis.tu.ac.th

 

(30/10/2566) ประกาศการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS'67 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) โครงการภาคพิเศษ

การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS'67 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) โครงการภาคพิเศษ

ประกอบไปด้วย 3 วิชาเอก 

1.วิชาเอกนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง  

2. วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 

3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม

รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับจำนวน 60 คน 

ในวันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2566 สมัครที่ www.tuadmissions.in.th

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

-กำลังศึกษาชั้น ม.6

-จบการศึกษา ม.ปลาย/ กศน./ ปวช.

-เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติ 

-ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

 งานบริกาารการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ 054-237999 ต่อ 5338

Facebook : CISACADEMIC 

เว็บไซต์ : www.cis.tu.ac.th 

 

(17/10/2566) ประกาศการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS'67 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต)

การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS'67 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต)

 

รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับจำนวน 20 คน

ในวันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ที่ www.tuadmission.in.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : https://cis.tu.ac.th/dsi

Facebook : Data Science and Innovation at TU

โทร : 025644441-79 ต่อ 6811

Email : dsi@tu.ac.th

 

(17/10/2566) ประกาศการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS'67 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS'67 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ประกอบไปด้วย 5 วิชาเอก

1. วิชาเอกจีน - โลกศึกษา

2. วิชาเอกนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

3. วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

4. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม

5. วิชาเอกการบูรณาการเพื่อความยั่งยืน

 

รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับจำนวน 50 คน

ในวันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ที่ www.tuadmission.in.th

รูปแบบที่ 1

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาชั้น ม.6

- จบการศึกษา ม.ปลาย/กศน./ปวช.

- เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติ

- ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ                             

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) วิชาเอกออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับจำนวน 10 คน

ในวันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ที่ www.tuadmission.in.th

รูปแบบที่ 2

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาชั้น ม.6

- จบการศึกษา ม.ปลาย/กศน./ปวช.

- เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติ

- ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ

- ไม่มีอาการตาบอดสี  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ 054-237999 ต่อ 5338

Facebook : cisacademic

เว็บไซต์ : www.cis.tu.ac.th 

 

(10/10/2566) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

(16/10/2566) ประกาศเรื่อง การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (TCAS'67) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (TCAS'67) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

รอบที่ 1 Portfolio รับจำนวน 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- ปวช.

- กศน.

- เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย 

 

2. หน่วยกิตกลุ่มสาระขั้นต่ำ ตลอดหลักสูตร (ไม่กำหนด) 

 

3. คะแนน GPAX ขั้นต่ำ (4-5 ภาคการศึกษา)

- เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 6 ภาคเรียน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

4. เกณฑ์เฉพาะอื่นๆ

1) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา

2) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

 

ในวันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2566

สมัครได้ที่ : www.tuadmissions.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-613-2859 (คุณวริยา)

อีเมล : ppe.admisson@gmail.com

เว็บไซต์ : https://cis.tu.ac.th/

Facebook : PPE TU-Thaprachan

 

(05/10/2566) ประกาศการรับเข้าปีการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการรับเข้าปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566