Loading...

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2546
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2547
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2548
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2549
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2551
 • การศึกษานอกโรงเรียนของสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมุมมองความเสมอภาคทางเพศ
  จุฬากูล เรขาวิภาค
 • ผู้หญิงในสนามม้า
  สุมนตรา พงษ์ประจักษ์
 • บทบาทพ่อในการดูแลลูกที่มีอาการออทิสติก
  วัฒนดนัย ธนัญชัย
 • การตัดสินใจอยู่เป็นโสดของผู้หญิงในยุคโลกาภิวัฒน์
  ปริญญา อยู่เป็นแก้ว
 • ดารานักแสดงหญิงกับศัลยกรรมเสริมความงาม
  พัชร์พิชา ปวันรักพงศ์
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2552
 • การรับรู้ของนักสหวิชาชีพในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
  ทัศนลักษณ์ วงศ์สุริยศักดิ์
 • การวิเคราะห์การนำเสนอภาพลักษณ์ของแม่ในนิตยสารสำหรับแม่และเด็ก
  ปาวดี สีหาราช
 • บทบาทแม่ชีของพระพุทธศาสนาในฐานะผู้บริหารองค์กรที่มีกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรณีศึกษามูลนิธิธรรมานุรักษ์
  แม่ชีจุติภา ทรรพสุทธิ์
 • การต่อรองอัตลักษณ์ของผู้หญิงอ้วนในพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษา การประกวดราชินีช้าง
  กันต์ฤทัย แสงศรีจิราภัทร
 • เขียนชีวิต:การเมืองในรายงานสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษารายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านใบอนุญาตข่มขืน
  จุฑิมาศ สุกใส
 • ศักยภาพและพลังในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุหญิง
  กรุณา ใจใส
 • เพศสภาวะกับการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษากรณี : โรงเรียนวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  ทัธนา รุ่งรุจจินดา
 • ทัศนคติของครูที่มีต่อการทำแท้งของวัยรุ่น
  จุฑามาศ เดชกิตติขจร
 • สตรีมีครรภ์และหลังคลอดกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและความกังวลเรื่องความงาม
  วิศราภรณ์ นิลเพ็ชรรัตน์
 • เจตคติของสังคมที่มีต่อผู้หญิงและผู้ชายที่แต่งงานหลายครั้ง กรณีศึกษาประชากรในกรุงเทพมหานคร
  พัชรภรณ์ ทับทิมเทศ
 • อัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงภายใต้วาทกรรมความสวยเท่ากับความผอม
  นนนิตา ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์
 • ปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงเลือกประกอบอาชีพครูอนุบาล
  ทิพย์เนตร วงศ์สกุล
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2553
 • งานบ้านของคนทำงานนอกบ้าน
  ชีวาพร เจนศิริวณิชย์
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2554
 • ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับการสะท้อนแนวคิดด้านสตรีนิยม
  พรรณกนก วงศ์วีรชิต
 • ทัศนคติความเสมอภาคในงานรักษาความปลอดภัยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี
  ณิชดาภา ทิพรังสี
 • พนักงานบริการลูกค้าผ่านสายโทรศัพท์ : กับดักอาชีพของผู้หญิง
  สุคนธา สุขสมลำ
 • ความคิดเห็นของวัยรุ่นหญิงและชายต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง:ศึกษากรณีโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม)
  จินดา พุกจำปา
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2556
 • การศึกษาเจตคติเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศของนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  คัดไว้ พิชญกันตกุล
 • การสำรวจความคิดเห็นปัญหาการถูกคุกคามทางเพศของข้าราชการหญิง ในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  เพ็ญพรรณ กี้เจริญ
 • กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหา ของสตรีได้หรือไม่ : กรณีศึกษาสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
  เปรมจิตต์ เนาวสัยศรี
 • อุปสรรคของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของผู้หญิงในสังคมไทย : กรณีศึกษานักการเมืองหญิงไทย 6 ท่าน
  กฤษฎา ศรีปราณ
 • การวิเคราะห์วาทกรรมเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  จีราพัชร์ ใจเที่ยงธรรม