Loading...

ข่าวทุนวิจัย

1.ประกาศทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

บันทึกประกาศเปิดรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนต่างๆ จากกองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดประกาศทุนประเภทต่าง ๆ 

2.แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)