Loading...

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รื้อฟื้น “ธรรมศาสตรบัณฑิต”

        เมื่อราว พ.ศ. 2537 สมัยที่ ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มศิษย์เก่าอาวุโส เตรียม มธก. และผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตเดิม ได้นำเสนอให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รื้อฟื้นการจัดการเรียนการ สอน “ธรรมศาสตรบัณฑิต” ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในเวลานั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายท่านได้ให้ความสนใจและศึกษาความเป็นไปได้ที่จะยกร่างหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการองค์ความรู้สาขาต่างๆทางสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ที่อาจจะตอบสนองความต้องการของสังคมไทยสมัยใหม่

 

ก่อตั้ง “สหวิทยาการสังคมศาสตร์”

       ในช่วง พ.ศ. 2538 – 2541 สมัย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการขยายการจัดการศึกษาออกสู่ภูมิภาคภายใต้โครงการเปิดวิทยาเขตสารสนเทศ ประกอบกับกระแสการเรียกร้องของประชาคมในจังหวัดลำปางว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรมีการจัดการเรียนสอนในระดับอุดมศึกษาชั้นปริญญาตรีเพิ่มเติมหลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิตโดยคณะรัฐศาสตร์อยู่แล้วเป็นเวลาหลายปี ต่อมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น ได้เรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้นเข้าพบประชาคมชาวลำปาง เพื่อปรึกษาหารือความเป็นไปได้ในการขยายการจัดการเรียนการสอนขึ้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งจะนำแนวคิด เกี่ยวกับหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตมาประยุกต์ในระดับปริญญาตรีและเปิดสอนที่ธรรมศาสตร์ลำปางเป็นแห่งเดียวและแห่งแรกของประเทศไทยในขณะนั้น

จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบธรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นมาใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึง แต่งตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งซึ่งมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์, รองศาสตราจารย์ ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์ และรองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ เป็นแกนนำในการทำประชาพิจารณ์และพัฒนาหลักสูตร จนก่อตั้งหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น ใช้ชื่อว่า “สหวิทยาการสังคมศาสตร์” ขึ้นมาบนฐานการบูรณาการศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนระดับชั้นปริญญาตรีที่มีรายวิชาในลักษณะ “สหวิทยาการ”  โดยรวมวิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หลากหลายแขนงมาหล่อหลอมบัณฑิตที่มีความรู้อย่าง “สหวิทยาการ” ที่มีคุณภาพไปทำงานใช้สังคมไทย สืบปณิธาน “ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

 

ลำดับเหตุการณ์สำคัญของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2542  เปิด SI ธรรมศาสตร์ ลำปาง

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อนุมัติจัดตั้งโครงการศึกษา “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์” ขึ้นโดยจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 สถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ ยกระดับเทียบเท่าคณะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ยกระดับโครงการปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะ โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยสหวิทยาการ”  เมื่อ พ.ศ. 2546 โดยมี รองศาสตราจารย์เล็ก สมบัติ เป็นคณบดีคนแรก ต่อมาเมื่อมีการยุบบัณฑิตวิทยาลัยลงไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้นำหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2 หลักสูตรมาสังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ทำให้นับจาก พ.ศ. 2549 วิทยาลัยสหวิทยาการประกอบไปด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

(1) หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies of Social Science หรือชื่อย่อว่า SI จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปัจจุบันนี้ได้พัฒนาสาขาวิชาให้ทันสมัยบูรณาการสหวิทยาการศาสตร์ออกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย ได้แก่ สาขาจีนศึกษา (Chinese Studies) สาขาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา (Greater Mekong Subregion Studies) สาขาการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Resources Management) และสาขาการพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourism Development) โดยชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษคือ Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies of Social Science บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) หรือชื่อย่อตัวอักษร ศศ.บ. (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) ชื่อวุฒิภาษาอังกฤษ ชื่อเต็มว่า Bachelor of Arts (Interdisciplinary Studies of Social Science) ชื่อย่อตัวอักษร B.A. (Interdisciplinary Studies of Social Science) จัดการเรียนการสอน 4 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

(2) หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา (ชื่อเดิม) ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เดิมอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ 2 หน่วยงาน คือ สำนักบัณฑิตอาสาสมัครและโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปโครงการพิเศษต่อมาเมื่อควบรวมสังกัดต่อวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ปรับปรุงหลักสูตรหลายครั้งจนปัจจุบัน ใช้ชื่อว่า “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา  ใช้ภาษาอังกฤษว่า Master of Arts Program in Women, Gender and Sexuality Studies ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ปริญญาชื่อภาษาไทยว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา) ภาษาอังกฤษว่า Master of Arts (Women, Gender and Sexuality Studies) โดยมีชื่อย่อตัวอักษร ศศ.ม. (สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา) และชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า  M.A. (Women, Gender and Sexuality Studies)

(3) หลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการ ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ที่ เดิมอยู่ใต้สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายหลังปรับปรุงหลักสูตรในสังกัดของวิทยาลัยสหวิทยาการ  ใช้ชื่อหลักสูตรภาษาไทยว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Doctor of Philosophy Program in Integrated Science โดยชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย จะใช้ชื่อเต็มว่า ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Integrated Science) ชื่อย่อตัวอักษร ปร.ด. (สหวิทยาการ)  และชื่อย่อตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า  Ph.D. (Integrated Science)


พุทธศักราช 2556  เปิด PPE ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดตั้งหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยสหวิทยาการได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  ใช้ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) ชื่อวุฒิภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics) ตัวอักษรชื่อย่อวุฒิ ศศ.บ. (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) และชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Philosophy, Politics and Economics)  โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย เปิดรับนักศึกษา เป็นปีแรก ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาสนใจเข้าสอบแข่งขันจำนวนมาก


พุทธศักราช 2557 เปิด PPE ธรรมศาสตร์ ลำปาง

ก่อตั้งหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ที่ธรรมศาสตร์ลำปาง

            วิทยาลัยสหวิทยาการได้ขยายหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  ที่ใช้ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) ชื่อวุฒิภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics) ตัวอักษรชื่อย่อวุฒิ ศศ.บ. (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) และชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Philosophy, Politics and Economics)  โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง โดย เปิดรับนักศึกษา เป็นปีแรก ในปีการศึกษา 2557


พุทธศักราช 2561 เปิด
DSI ธรรมศาสตร์ รังสิต

ด้วยความจำเป็นด้านการบูรณาการศาสตร์ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ วิทยาลัยสหวิทยาการจึงเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล หรือ Bachelor of Science Program in Data Science and Innovation หรือเรียกย่อว่า DSI โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) หรือ Bachelor of Science (Data Science and Innovation) ซึ่งมีชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) หรือ B.Sc. (Data Science and Innovation) จัดการเรียนการสอนในระยะเวลา 4 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พุทธศักราช 2563 เปิด PPE Inter Thammasat Tha Prachan

วิทยาลัยเปิดหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ที่ใช้ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics (International Program) โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้วุฒิปริญญา Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics)  (International Program) หรือB.A. (Philosophy, Politics and Economics)  โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก ในปีการศึกษา 2564 นี้