Loading...

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยสหวิทยาการเป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติด้านบูรณาการศาสตร์ที่เชื่อมโยงสู่สากล

พันธกิจ

 1.จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงสหวิทยาการในระดับสากลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

 2.สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม

 3.บริการทางวิชาการและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล

 4.ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่านิยมองค์กร

สหวิทยาการ นำความรู้ เชิดชูคุณธรรม ร่วมนำสังคม