Loading...

โครงการวิจัยของคณาจารย์

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2566
ผลงานวิจัย ปีพ.ศ. 2553
 • ความสัมพันธ์ของอำนาจท้องถิ่นและกลุ่มการเมืองท้องถิ่นภายหลังการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงในประเทศไทย จ.ลำปาง
  รศ.ดร.สายฝน น้อยหีด
 • โม้ง-ลั้ง-ลวง : อัตลักษณ์คนหาปลาบนแม่น้ำโขงและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายหลังการสร้างเขื่อนของจีน ศึกษาบริเวณพรมแดนไทย-ลาวตอนบน
  ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
 • การค้าชายแดน : ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่า
  รศ.ดร.สายฝน น้อยหีด
ผลงานวิจัย ปีพ.ศ. 2556
 • การเดินเรือพาณิชย์ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนระหว่างไทย-จีน ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนไทย-จีน
  ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
 • ผลของโครงการอบรมเสริมความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ปีที่ 1 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  อ.ดร.ถิรวรรณ นิพิฎฐกุล
 • ยุทธศาสตร์การปรับตัวของหมู่บ้านชาติพันธุ์ภายใต้นโยบายการพัฒนาและการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
  อ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์
 • ศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้:กรณีศึกษา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไทย และเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
  ผศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์
ผลงานวิจัย ปีพ.ศ. 2557
 • สำรวจวาทกรรมและปฏิบัติการของการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาโครงการลงทุนท่าเรือน้ำลึกในดาเวย์ของพม่า
  อ. เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
ผลงานวิจัย ปีพ.ศ. 2561
 • โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ และ อ.ทัชชกร บัวล้อม
 • วิหารเมืองน่านและวิหารเมืองหลวงพระบาง : รูปแบบคติความเชื่อ
  อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก
ผลงานวิจัย ปีพ.ศ. 2562
 • ผลของการใช้กลวิธี THIEVES ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษา อังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหวิทยาการ 
  อ.วราพร ขันพล  
 • การศึกษาเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของไทย
  ผศ.โอฬาร รัตนภักดี
 • กรณีศึกษาและเก็บข้อมูลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางสังคมและศาสนาในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการออกแบบสถาบันการเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
  รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี 
 • โครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562
  รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี 
 • ASEAN BAROMETER SURVEY OF DEMOCRACY,GOVERNANCE AND DEVELOPMENT
  รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี 

 • โครงการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2561
  อ.ดร.ธันยพร สุนทรธรรม (ผู้วิจัยร่วม)

 • โครงการการศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกระบวนการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง
  อ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ  และ รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา   

 • การศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ: การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
  รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ ,ผศ.ดร.ณัฐพล แสงอรุณ ,อ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ ,อ.ดร.ธันยพร สุนทรธรรม และน.ส.อชิรญา จงรักษ์

 • จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Box)
  รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา   

 • โครงการประเมินผลการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม ตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  อ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ

 • โครงการการศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกระบวนการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง
  อ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ  และ รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา   

 • ที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์
  อ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ. 2563
 • โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ (ระยะ 2) 
  อ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ  
 • การพัฒนาระบบสร้างความร่วมมือการป้องกันเชิงรุกและบรรเทาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรร่วมกันจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  อ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ
 • บทบาทของรัฐในการพัฒนาประเทศให้เป็นมหานครไมซ์ MICE แห่งเอเซีย : กรณีศึกษาไทยกับมาเลเซียภายใต้บริบทนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials
  ผศ.ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์

 • การพัฒนาระบบสร้างความร่วมมือการป้องกันเชิงรุกและบรรเทาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรร่วมกันจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  อ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ

 • การพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาวะกลุ่ม LGBTIQN ในประเทศไทย
  อ.ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ (ผู้ร่วมวิจัย)

 • ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในอาเซียน
  ศ.ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ. 2564
 • การจัดการระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงในบริบทของพื้นที่ทับซ้อนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนกระเหรี่ยง บ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
  ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์

 
 

 

 

ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2543
 • กำเนิดโทรทัศน์ไทย
  อ.ดร. สินิทธิ์ สิทธิรักษ์
ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2551
 • องค์ความรู้ของสังคมไทยเกี่ยวกับประชาธิปไตยในพม่า : สภานภาพและนัยยะเชิงทฤษฏี
  อ.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2552
ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2554
 • การทำการเกษตรแบบพันธะสัญญา : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรในจังหวัดลำปาง
  อ.เพ็ญศิริ พันพา
ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2558

 


 • ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือหลังสิ้นสุดสงครามเย็น
  ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
 • การจัดการพื้นที่แหล่งโบราณสถานในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
  อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก และ ผศ.ดร.โขมสี แสนจิตต์
 • ผลกระทบด้านระบบนิเวศและการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ำโขงที่มาจากโครงการโดยรัฐขนาดใหญ่ กรณีศึกษา : การสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
 • การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่
  ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์
 • การวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายการเปิดเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด (ไทย)–เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี(พม่า) ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  ผศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์, ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์, อ.ศิวริน เลิศภูษิต และ อ.ทัชชกร บัวล้อม
 • สำรวจกายวิภาคทุนนิยมไทยในกระแสเสรีนิยมใหม่ : กรณีศึกษาการแปรสภาพโครงสร้างชน ชั้นทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ในสังคม
  ผศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2559
 • แม่หญิงป่าไม้ เรื่องเล่าของหญิงรากหญ้าไทย ในขบวนการสิ่งแวดล้อม
  อ.ดร. สินิทธิ์ สิทธิรักษ์
 • ความมั่นคงทางอาหารและความอยู่รอดของคนชายขอบในพื้นที่ริมโขง กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านปากอิงใต้ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์
 • การทะยานขึ้นของจีนในอาเซียนและผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์
  ผศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์
 • ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนภาษาแบบร่วมมือในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับตัวอักษรและระดับตีความ
  ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส
 • แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
  อ. สุทราสินี จำปาจี
 • จีนกับยูโกสลาเวียสมัยติโต : อุดมการณ์และการสมานไมตรีในทศวรรษ 1970
  ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
ผลงานวิจัย ปีพ.ศ.2560
 • กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ Khazanah Nasional กับนัยสำคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในมาเลเซียและสิงคโปร์
  อ.ดร. จุฬณี ตันติกุลานันท์
 • การยกระดับความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
  อ. ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
ผลงานวิจัยปี พ.ศ.2565