Loading...

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การจัดการความรู้ วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2557

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ประธาน
ผศ.ดร.ภาวิณี บุญเสริม กรรมการ
รศ.ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์ กรรมการ
นางสาวอรอนงค์ บุษราคัม เลขานุการ
นางสาวจุฑารัตน์ ส่องแสงวิจิตร ผู้ช่วยเลขานุการ

ในนามของ รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยากาาร และคณะผู้บริหาร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ได้ให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของวิทยาลัยฯ ต่อไป

 

 

การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและแสวงหาความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ College of Social Sciences, National Cheng Kung University ไต้หวัน

วิทยาลัยสหวิทยาการให้การต้อนรับ Professor Kurt M. Thurmaier จาก Northern Illinois University (NIU)