Loading...

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2548
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2549
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2552
  • รัฐ ทุน ชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
    ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2554
  • พื้นที่ "สันติสุข" ในสถานการณ์ความรุนแรง: กรณีศึกษา ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
    วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
  • ภาพตัวแทนของชายรักชายในภาพยนตร์ไทย
    ปุรินทร์ นาคสิงห์
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561
วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564