Loading...

1. ความเป็นมาของหลักสูตร

     หลักสูตรสตรีศึกษาในระดับปริญญาโท เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร (ส.บ.อ.) และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ที่เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้มีหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาสตรีศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในช่วงเวลานั้น ยังไม่มีการเปิดหลักสูตรดังกล่าวในมหาวิทยาลัยใดเลย ประกอบกับสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสตรีและเยาวชนได้ทวีความรุนแรงและสลับซ้บข้อนมากขึ้น ดังนั้น จึงมีการยกร่างหลักสูตรควบคู่กันไปกับการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา เช่น การจัดประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาและการจัดทำวารสารวิชาการด้านสตรีศึกษา

     สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตร โดยอยู่ในรูปแบบโครงการพิเศษ ตามระเบียบโครงการบริหารสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเริ่มต้นเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2544 โดยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ภายใต้การบริหารงานระหว่างสำนักบัณฑิตอาสาสมัครกับโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา

     นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา มีการปรับปรุงฉบับปี 2550 และย้ายมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของวิทยาลัยสหวิทยาการ โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งขณะนี้มีการปรับหลักสูตรฯ ที่มีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาใหม่ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2556 เป็นสาขาวิชาสตรี เพศสถานะและเพศวิถีศึกษา และปรับเป็นโครงการปกติภาคค่ำ (แบบเรียนนอกเวลาราชการ)

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้

     1. มีความสนใจในงานพัฒนาสตรี และต่อสู้เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางด้านเพศสถานะและเพศวิถีในสังคม

     2. เพื่อสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ปรากฏการณ์ทางสังคมว่าด้วยประเด็นสตรี เพศสถานะ และเพศวิถี โดยมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างกลุ่มคนเพศสถานะต่างๆ ที่สะท้อนผ่านปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอันสลับซับซ้อน ซึ่งมหาบัณฑิตจะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างงานของตนเองหรือศึกษาต่อในระดับสูง


2. รายละเอียดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ตลอดหลักสูตร (4 ภาคการศึกษาปกติ) ประมาณ 73,640 บาท


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 18,410 บาท
 2. ค่าสอบประมวลวิชา (สำหรับแผน ข) 500 บาท
 3. ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท
 4. ค่ารักษาสถานภาพ ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
 5. ค่าใบรับรองผลการศึกษา ฉบับละ 50 บาท

3. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

   คณะกรรมการรับเข้าจะพิจารณาคุณสมบัติตามใบสมัคร และการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจากข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) และการสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

   2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7

   3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

   อนึ่ง หากผู้สมัครยังไม่เคยทดสอบภาษาอังกฤษสามารถสมัครสอบ TU-GET ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567

*** การศึกษาภาคปกติไม่เต็มเวลา นอกเวลาราชการ (วันธรรมดา 17.30 น. – 20.30 น. และวันเสาร์ 9.00 น. – 16.00 น.)

*** ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 18,410 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคการศึกษา) 73,640 บาท

คลิกที่นี่!!! ดาวน์โหลดประกาศรายละเอียด

ดาวน์โหลดใบรับสมัคร

 

 
 
4. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกครอง บุญ-หลง

E-Mail : ggkino888@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกครอง บุญ-หลง
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกฤตยา จักรปิง

E-Mail : sukrittaya_jukping@hotmail.com, sjukping@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกฤตยา จักรปิง
 
 
 
อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์

E-Mail : kosum_o@hotmail.com; kosum@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์
 
 
 
5. ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม สว. คำร้องทั่วไป

 •    - แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัว 
 •    - แบบฟอร์มขอรักษาสถานภาพ/ขอลาพักการศึกษา
 •    - แบบฟอร์มทั่วไป
 •    - แบบฟอร์มขอเทียบโอนรายวิชา
 •    - แบบฟอร์มการขอเทียบวิชา (แนบประกอบแบบฟอร์ม สว.4)

แบบฟอร์ม สต. คำร้องเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์)

 •    - แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 •    - ขอจดทะเบียน
     - ขอสอบเค้าโครง - สอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
     - ขอสอบประมวลวิชา

 •    - แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 •    - ใบแสดงผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 •    - แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือเพื่อเข้าสัมภาษณ์หรือขอเก็บข้อมูล 
 •    - ใบแสดงผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 •    - แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 •    - แบบฟอร์มขอส่งตรวจวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ