Loading...

01 ความเป็นมาของหลักสูตร

จากวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-Curve) จากเดิมเป็นการพัฒนาในรูปแบบเรียกว่า New S-Curve ซึ่งเป็นรูปแบบของการ ลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี  ในอุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้ให้เป็นกลไก ที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของ ประเทศ ซึ่งต้องมีการ พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Workforce) ซึ่งประเทศไทยยังมีความขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงที่จะไปตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเพียงพอ ด้วยเหตุนี้ในปี 2561 ทางรัฐบาลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยื่นข้อเสนอเพื่อสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศดังกล่าว ในชื่อของ "โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายThailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี พ.ศ. 2561-2565)" 

ในการนี้ กลุ่มอาจารย์ที่ทำวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ร่วมกับ อาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรม มีความเห็นตรงกันว่า วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) นวัตกรรม (Innovation) และ การแปรรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทย จึงได้ช่วยกันร่างหลักสูตรขึ้น โดยทางกลุ่มอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเน้นทางด้าน วิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นการสอนที่เน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และ การเขียนโปรแกรม โดยตั้งชื่อหลักสูตรว่า "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (Data Science and Innovation)" ส่วนกลุ่มอาจารย์ทางวิทยาลัยนวัตกรรม จะเน้นทางด้านการแปรรูปทางดิจิทัล โดยตั้งชื่อหลักสูตรว่า "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation and Innovation)" โดยทั้งสองคณะได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน

เดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (Data Science and Innovation)  สังกัดอยู่ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามสังกัดเดิมของกลุ่มอาจารย์ผู้ก่อตั้งหลักสูตร ต่อมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายที่อยากให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นการบูรณาการระหว่าง สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นแบบโมดูล และเป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และ ธุรกิจ จึงได้ย้ายสังกัดจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาอยู่ที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ (College of Interdisciplinary Studies) ซึ่งเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ที่เดิมเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ ปรัชญา รัฐศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งนับว่ามีความสอดคล้องกัน โดยย้ายมาสังกัดที่วิทยาลัยสหวิทยาการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ตามมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563

การดำเนินการ 2560-2564

02 รายละเอียดของหลักสูตร

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งหลักสูตรจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นพันธมิตรกับหลักสูตร โดยบูรณาการศาสตร์ความรู้ ทั้ง 4 ศาสตร์วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมธุรกิจ เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ประกอบด้วย การออกแบบ วางแผน  วิเคราะห์ สรุปผล และ การนำเสนอ สำหรับใช้พยากรณ์และตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ตามสภาพความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งมีทักษะทางสังคมที่ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศได้อย่างกว้าง รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ โมดูล (Modular Learning) ซึ่งภายในแต่ละโมดูล จะประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ฝึกฝนผู้เรียนให้ได้ สมรรถนะ ตรงกับองค์กรจากภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมออกแบบหลักสูตร โดยทุกโมดูลจะมี Capstone project เพื่อแสดงเห็นพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละโมดูล

โมดูล

บรรยากาศการเรียนการสอน

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา/โอกาสการมีงานทำ/สถิติการมีงานทำ

งาน

ประสบการณ์ระหว่างเรียน/หลังเรียนจบจากรุ่นพี่

  • ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Module (โมดูล) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงฝึกปฏิบัติงานจริง โดยเข้าฝึกงานช่วงภาคเรียนฤดูร้อน กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
  • ในภาคเรียนสุดท้าย นักศึกษาได้ทำสหกิจศึกษาในสถานที่ประกอบการจริง ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในเรื่องวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล พร้อมเข้าสู่ในสังคมการทำงานจริง

 

02ก เล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (ปี 2561)
02ข ร่างเล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (ปี 2566)
03 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (Graduate Attributes)
1. Pragmatism เป็นนักปฏิบัติที่ดีผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. Eloquence มีศิลปะในการสื่อสารผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน ในเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิคคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์3. Robustness ทนทานต่อขวากหนามผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล แม้งานอาจมีลักษณะยาก ซับซ้อน ต้องใช้ความอดทนสูง หรือใช้ระยะเวลานาน4. Flexibility ยืดหยุ่นในการทำงานผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานของตนได้5. Expertise มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพผู้เรียนมีความรู้เชิงทฤษฎีในด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ และธุรกิจจนสามารถคิดวิเคราะห์ และศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง6. Creativity มีความครีเอทีฟสร้างสรรค์ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีแนวความคิดของนวัตกรและผู้ประกอบการ7. Trans-nationalization สามารถร่วมงานในระดับสากลผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลในองค์กรได้
(Be able to apply data-driven decision-making in the organization)
PLO1   บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ และธุรกิจ ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลได้
PLO2   บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลที่ปฏิบัติได้จริง และมีดุลยพินิจในการเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับโจทย์ปัญหาได้
PLO3   บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้การวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บัณฑิตเข้าใจและให้คุณค่าต่อความเป็นมืออาชีพ
(Understand and Value Professionalism)
PLO4   บัณฑิตสามารถสื่อสารในวิชาชีพในระดับนานาชาติได้ ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงธุรกิจPLO5   บัณฑิตสามารถร่วมทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดมั่นในจริยธรรม และปฏิบัติตามจริยธรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ยั่งยืน
PLO6   บัณฑิตสามารถแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อการปรับตัว และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
04 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

05 คณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์

E-Mail : krachada@tu.ac.th 

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์

Office Hours: อังคาร 13.00-15.00น
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ

E-Mail : wasit@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ

Office Hours: อังคาร 10.00-12.00น
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ กุลยานนท์ 

E-Mail : sarung@tu.ac.th , sgulyano.github.io

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ กุลยานนท์

Office Hours: พฤหัสบดี 10.00-12.00น
 
 
อาจารย์ สมเกียรติ โกศลสมบัติ

E-Mail : somkiatk@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์  สมเกียรติ โกศลสมบัติ

Office Hours: ศุกร์ 10.00-12.00น
 
 
อาจารย์ ดร.ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์

E-Mail : thanatch@tu.ac.th, may.3929@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร.ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์

Office Hours: อังคาร 13.00-15.00น
 
 
อาจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ

E-Mail : taweewat.l@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ

Office Hours: ศุกร์ 10.00-12.00น
 
 

อัพเดทเมื่อ 8 มกราคม 2567

06 ประกาศ "อัตราค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม"


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี   398,655 บาท

07 ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ

07-1  แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน

07-2  แบบคำร้องเพื่อขอเข้าฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน

07-3  แบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต

07-4  ใบลาพักการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

07-5  แบบคำร้องขออนุมัติลาออก

07-6  หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง

07-7  คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี

07-8 คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

 07-9 เอกสารประกอบการเบิกค่าเทอม

 07-10 เเบบฟอร์มประจายโครงสร้างสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

07-11  แบบฟอร์มกระจายโครงสร้างสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

 07-12 หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้ข้อมูลแก่วิทยาลัยสหวิทยาการ