Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

(26/8/2564) (ขยายเวลา) เปิดรับสมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 นี้

คลิก!!ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

การขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าเทอมของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในวงกว้าง ส่งผลให้นักศึกษาและผู้ปกครองต้องประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงอนุญาตให้นักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอมสามารถขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน หรือขยายเวลาผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียนออกไปได้จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 หรือวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการขอขยายเวลาผ่อนผันได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 นักศึกษาที่เคยขอผ่อนผันแล้วและมีกำหนดเวลาชำระสิ้นสุดภายเทอม 2/2562 สามารถขอขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ไปจนถึง 9 สิงหาคม 2563

กลุ่มที่ 2 นักศึกษาที่ไม่เคยขอผ่อนผันและขอคืนสภาพนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน โดยสามารถขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ไปจนถึง 9 สิงหาคม 2563

กลุ่มที่ 3 นักศึกษาที่ไม่เคยขอผ่อนผันและถูกถอนชื่อแล้ว ให้ชำระค่าคืนสภาพนักศึกษา ป. ตรี 300 บาท (โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยสาขาธรรมศาสตร์-รังสิต เลขที่ 050-2-34978-0 และแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบการขอคืนสภาพที่คณะ) ภายใน 12 เมษายน 2563 พร้อมทำเรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน โดยสามารถขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ไปจนถึง 9 สิงหาคม 2563

          นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มสามารถดำเนินการขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน หรือขยายเวลาผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ เจ้าหน้าที่โครงการ/หลักสูตร/คณะที่ตนเองสังกัด ภายในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อยื่นเรื่องต่อคณบดีในการขออนุมัติการผ่อนผัน (โดยคณะจะสรุปรายชื่อส่งสำนักงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อดำเนินการบันทึกระบบทะเบียนภายในวันที่ 24 เม.ย. พ.ศ. 2563) และขอให้คณะดำเนินการให้นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการผ่อนผัน/ขยายเวลาการผ่อนผันนี้สามารถเข้าสอบปลายภาค 2/2562 ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tu.ac.th/thammasat-tuition-extension

การพิจารณาสถานภาพทางวิชาการของนศ.ระดับปริญญาตรี ตามประกาศมธ.เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (แนวทางตามมติ กบม.ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 กค.2563)

การพิจารณาสถานภาพทางวิชาการของนศ.ระดับปริญญาตรี ตามประกาศมธ.เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (แนวทางตามมติ กบม.ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 กค.2563)

การพิจารณาสถานภาพทางวิชาการของนศ.ระดับปริญญาตรี ตามประกาศมธ.เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (แนวทางตามมติ กบม.ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 20 กค.2563)

คลิก!!! เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 

 

 

ขอเชิญร่วมฟังการเเถลงนโยบายจากผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการขอเชิญร่วมฟังการเเถลงนโยบายจากผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
วัน : ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
เวลา : 10.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : ห้องประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม ชั้น 1 มธ.ท่าพระจันทร์
และ ห้อง 7501 อาคารบุญชูปณิธาน มธ.ศูนย์ลำปาง
โดยระบบ Microsoft Teams

 

ขอเเสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษาช่องทางติดต่อ วิทยาลัยสหวิทยาการ ในช่วง COVID-19

บทความรักษาการในคำแหน่งคณบดีใน Times Higher Education เรื่อง Benefiting society with interdisciplinary and international collaborationบทความรักษาการคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์
ใน Times Higher Education เรื่อง Benefiting society with interdisciplinary and international collaboration


รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ นำคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดเพิ่มเติมรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

คลิก!! เพื่อดาวโหลดรายชื่อวิชาที่เปิดสอน (PDF)

หลักสูตร PPE ภาษาไทย vs หลักสูตร PPE นานาชาติ ?

เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ci.tu.ac.th/journal