Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

(17/11/2566) อย่ารอช้า การเรียน Data Science & Innovation ได้ประสบการณ์มากกว่าที่คุณคิด พวกเรารอคุณอยู่

“อย่ารอช้า การเรียน Data Science & Innovation ได้ประสบการณ์มากกว่าที่คุณคิด พวกเรารอคุณอยู่”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ กุลยานนท์
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (สัมภาษณ์ 16 พ.ย. 66)

📍 จุดเด่นของหลักสูตรฯ
👉🏻 การจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning : WIL นอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียนแล้วยังได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง
👉🏻 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบโมดูล (Modular Learning) โดยในแต่ละโมดูลจะมีการเรียนการสอนในรูปแบบทฤษฎี ในขณะเดียวกันก็มีรายวิชาโครงงานเพื่อแสดงให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละโมดูล
👉🏻 การออกแบบหลักสูตร มีบริษัทภาคเอกชนร่วมออกแบบด้วย ซึ่งทำให้มั่นใจว่าบัณฑิตที่จบไปตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน

🧑‍💻หลักสูตรของ DSI เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ตนเองสนใจได้
โดยเลือกจาก 6 โมดูล ต่อไปนี้
🔹Actuarial Analytics (การวิเคราะห์เชิงลึกด้านประกันภัย)
🔹 Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์)
🔹 Data Forensics (การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล)
🔹 Data Transformation (การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต)
🔹 Health Information (สารสนเทศศาสตร์สุขภาพ)
🔹 Project Development and Management (การบริหารและพัฒนาโครงการ)

🧑‍🎓แนวทางอาชีพสำหรับบัณฑิต
🔸Data Analyst นักวิเคราะห์ข้อมูล : เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา Actionable Insights หรือข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดหรือสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้
🔸Data Scientist นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล : ทำหน้าที่ออกแบบโซลูชันที่ใช้ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ขององค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการข้อมูล จนถึงการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นต้น
🔸Data Engineer วิศวกรข้อมูล : ทำหน้าที่เป็นผู้วางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูล (Data Infrastructure) เพื่อให้ Data Scientist และ Data Scientist สามารถทำงานได้

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ เรียนต่อ ป.ตรี หลักสูตรนี้
✅ รับรอบที่ 1 Portfolio ในวันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2566
✅ยื่น Portfolio ได้ที่ : https://www.tuadmissions.in.th

สอบถามเพิ่มเติม 📩
เว็บไซต์ : https://cis.tu.ac.th/dsi
Facebook : Data Science and Innovation at TU
โทร : 025644441-79 ต่อ 6811
Email : dsi@tu.ac.th

#สอบเข้าธรรมศาสตร์67 #TCAS67 #tuadmissions #TCAS #CIS #DSI #TU67 #cistu

(21/11/2566) บทสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
บทสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) Philosophy, Politics and Economics (PPE-Thaprachan)
โดย อาจารย์ ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) (สัมภาษณ์ 16 พ.ย. 66)
“อยากเท่าทันโลก วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้รอบด้าน PPE สอนคุณได้”

📍 จุดเด่นของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) (PPE-Thaprachan)
👉🏻 หลักสูตร PPE ไม่ได้เน้นแค่การให้ความรู้ แต่เป็นหลักสูตรที่สอนให้ “คิดเป็น วิเคราะห์ได้”
👉🏻 เปิดมุมมองใหม่จาก ความคิดที่แตกต่าง เน้นค้นหาตัวเองเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต
👉🏻 ทุกคนจะได้เรียนถึง 3 ศาสตร์ คือ ปรัชญา (เข้าใจวิธีคิด) การเมือง (เข้าใจบริบทการเมือง กฎหมาย) และเศรษฐศาสตร์ (เข้าใจเศรษฐกิจ) ในลักษณะพลวัตร ซึ่งเป็นศาสตร์ที่จำเป็นในโลกปัจจุบันรวมถึงอนาคต
การเรียนการสอนเช่นนี้ทำให้หลักสูตร PPE สามารถผลิตบัณฑิตที่มีงานทำหลังจบการศึกษาภายใน 1 ปี ได้ถึงร้อยละ 95 ของบัณฑิตทั้งหมด และในปีล่าสุด (2565) บัณฑิตของหลักสูตร PPE มีอัตราเงินเดือนมากกว่าเงินเดือนโดยเฉลี่ยของบัณฑิตจบใหม่ทั้งประเทศ ถึง 2.2 เท่า

แนวทางอาชีพสำหรับบัณฑิต🧑🏻‍🎓
นอกจากหลักสูตรจะมีแนวทางการเรียนการสอนที่เน้นให้ความรู้อย่างเข้มข้นแล้ว ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพยังสอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังหล่อหลอมให้บัณฑิตยอมรับความเห็นที่แตกต่าง ทำให้บัณฑิตสามารถทำงานได้หลากหลายสายอาชีพ เช่น นักการเมือง นักเขียน นักข่าว นักวิเคราะห์ นักการตลาด รวมทั้งสายงานราชการต่าง ๆ เช่น ปลัดอำเภอ เป็นต้น

การเข้าศึกษาต่อ ✍️
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เปิดทำการเรียนการสอนที่ ท่าพระจันทร์
🗓️ รับรอบที่ 2 Quota ในวันที่ 1 - 18 มีนาคม 2567
📩 ยื่นสมัครได้ที่ : www.tuadmissions.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม📞
โทร : 02-613-2859
อีเมล : ppe.admisson@gmail.com
เว็บไซต์ : https://cis.tu.ac.th/
Facebook : PPE TU-Thaprachan
สนใจอยากรู้เพิ่มเติม พีพีอี คืออะไร อย่าลืม

คลิก✅ https://cis.tu.ac.th/ppe-thaprachan แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของ PPE เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชาติ ด้วยกันนะคะ
(23/11/2566) บทสัมภาษณ์ อาจารย์ พนมกร โยทะสอน ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Philosophy, Politics and Economics (PPE-Inter)
โดย อาจารย์ พนมกร โยทะสอน ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (สัมภาษณ์ 17 พ.ย. 66)

“ให้การเรียน PPE เป็นกุญแจ เปิดประตูสู่ความเป็นนานาชาติ ก้าวออกจากกรอบเดิมๆ เป็นพลเมืองโลกอย่างแท้จริง”

❣️ จุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (PPE-Inter)
👉🏻  จุดเด่นของ PPE คือโอกาสที่ให้นักศึกษาเรียนรู้ ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ไปพร้อม ๆ กันได้เลยในคราวเดียวเพราะเรื่องราวในสังคมของเราไม่สามารถอธิบายได้แค่ในมิติเดียว ความเชี่ยวชาญทั้ง 3 เรื่องจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้กว้างขวางและลึกซึ้งกว่าเดิม หรือหากสนใจสาขาไหนเป็นพิเศษก็สามารถเลือกเรียนวิชานั้น ๆ แบบเจาะลึกลงไปในแต่ละสาขาได้
👉🏻  หลักสูตรอินเตอร์ เรียนเป็นภาษาอังกฤษ โอกาสไปแลกเปลี่ยนหลากหลาย ปี 3-4 ไปเรียนที่ NIU ที่อเมริกา กลับมาได้ปริญญา 2 ใบ

หลักสูตร PPE Inter TU เรียนอะไร ❓
หลักสูตร PPE คือการหลอมรวมสาขาวิชาที่จำเป็นสำหรับเด็กรุ่นใหม่เพื่อให้นักศึกษามีความคิดแบบกว้าง ให้ความสำคัญกับการปรับตัวตามยุคสมัยเพื่อให้เท่าทันโลก แบ่งออกเป็น 3 สาขา
🪄 P (Philosophy หรือ ปรัชญา) - ชวนนักศึกษาตั้งคำถามเปลี่ยนมุมมองความคิด อะไรคือความจริง? สิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องนั้นถูกต้องจริงหรือไม่? ทำไมเราต้องทำตามกฏหมาย? รัฐบาลมีสิทธิที่จะปกครองเราจริงหรือไม่? (PPEist ไม่เชื่อใครง่าย ๆ และรู้วิธีศึกษาหาความจริงด้วยตนเองได้อย่างลึกซึ้ง)
🪄 P (Political หรือ การเมือง) - ชวนนักศึกษาถกเถียงและรู้จักกฎหมาย และการเมืองทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงความสำคัญของความรู้ด้านการเมืองต่อชีวิตประจำวันของเรา
(PPEist จะตามข่าวการเมืองแล้ววิเคราะห์ทั้งสิ่งที่เป็นและสิ่งที่ควรเป็นได้อย่างมีหลักการ)
🪄 E (Economics หรือ เศรษฐศาสตร์) - เข้าใจความเป็นไปทางเศรษฐศาสตร์อย่างเฉียบคม เรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงนโยบายเศรษฐศาสตร์, กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ, และนโยบายอื่น ๆ ทางเศรษฐกิจเบื้องต้น (PPEist จะดูข่าวเศรษฐกิจแล้วไม่งง ลงมือทำได้ด้วย)

แนวทางอาชีพสำหรับบัณฑิต 👩‍💼
📍  ภาครัฐ / เอกชน : งานการเมือง สายข่าว Content งานที่ปรึกษา Think Tank
📍 องค์กรระหว่างประเทศ-NGOs
📍 Startup Companies, businesses
บัณฑิต PPE Inter มีทักษะที่เข้มแข็งแต่ยืดหยุ่น สามารถบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นจริง พัฒนาศักยภาพของตนเองเสมอโดยไม่ถูกตีกรอบ นอกจากเหมาะกับงานในภาครัฐและเอกชน ยังพร้อมสำหรับงานในรูปแบบใหม่ ๆ ตามความต้องการของสังคมในอนาคต

การเข้าศึกษาต่อ 👩‍🏫
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เปิดทำการเรียนการสอนที่ มธ.ท่าพระจันทร์
✍️รอบ Inter Portfolio 1 เปิดรับจำนวน 15 คน
🗓️ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2566
🌐สมัครได้ที่ : www.tinyurl.com/PPEIPport1-67

☎️
สอบถามเพิ่มเติม
โทร : 02-613-2852
Facebook : ppeinterTU
E-mail : ppe.tu.international@gmail.com
เว็บไซต์ : https://ppetuinternational.org

(22/11/2566) บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.โขมสี มีภักดี ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
สวัสดีค่ะ วันนี้ ทางเพจได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) Philosophy, Politics and Economics (PPE-Lampang)
รองศาสตราจารย์ ดร.โขมสี มีภักดี ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) (สัมภาษณ์ 17 พ.ย. 66)
“เมื่อรู้ ต้องรู้ให้รอบ แม้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ แต่ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องมีหลักสูตร PPE เพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบนั้น”

✨  จุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) (PPE-Lampang)
📍 หลักสูตร PPE เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ในหลากหลายสาขามาไว้ด้วยกัน เช่น ปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เป็นต้น คล้ายกับหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตในอดีต
📍 จุดเด่นที่สำคัญคือ เราสามารถเลือกเรียนได้ 2 สาขา ใน 3 สาขาของหลักสูตร คือ สาขาปรัชญา สาขาการเมือง และสาขาเศรษฐศาสตร์ เช่น หากคุณเลือกสาขาปรัชญาและสาขาการเมือง คุณจะคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมีเหตุและผล เพื่อเข้าใจโลก สังคม การเมืองและการปกครอง หากเลือกเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาการเมือง คุณจะเข้าใจถึงความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว หากใช้วิเคราะห์ควบคู่กับแนวคิดทางด้านการเมือง คุณจะสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความสำคัญระหว่างกันได้ว่า ประเทศที่จะความเจริญก้าวหน้า จะต้องมีความมั่นคงทางการเมือง เป็นต้น ความรู้เหล่านี้สอนในหลักสูตร PPE ดังนั้น เราจึงเชื่อมั่นว่า นักศึกษาของเราได้เรียนรู้ทั้งสามศาสตร์ 3 สาขาทำให้เรามีแว่นตาอย่างน้อย 3 ชั้น ในการมองและคิดอย่างรอบด้าน หลักสูตรของเราจึงผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสมและสอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21

แนวทางอาชีพสำหรับบัณฑิต👩‍💼
หลักสูตร PPE บัณฑิตของเราเมื่อจบแล้ว เขาจะมีความรู้รอบด้าน สามารถนำเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้ตรงกับงานหรืออาชีพของตน เช่น ในภาครัฐ งานที่เกี่ยวข้องคือด้านการเมือง การปกครอง วุฒิของ PPE เทียบเท่ากับรัฐศาสตรบัณฑิต ดังนั้นเราสามารถนำวุฒิของ PPE ไปสอบเป็นปลัดอำเภอได้ และที่สำคัญ บัณฑิตของเรายังมีความโดดเด่นเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ในบุคคลคนเดียว นอกจากภาครัฐ ยังมีหน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรภาคธุรกิจ บัณฑิตของเราจึงสามารถใช้ศักยภาพของตนและปรับตัวได้เป็นอย่างดีในแต่ละสายงาน ด้วยเหตุนี้เราจึงมีความมั่นใจในความรอบรู้ รอบด้านของบัณฑิตของเราว่า พวกเขาเหล่านั้นจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับโลกในศตวรรษนี้และในอนาคต

การเข้าศึกษาต่อ ✍️
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) เปิดทำการเรียนการสอนที่ มธ ศูนย์ลำปาง
🗓️รับรอบที่ 2 Quota ในวันที่ 1 - 18 มีนาคม 2567
📩 ยื่นสมัครได้ที่ : www.tuadmissions.in.th
.
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ 📩🌐
เว็บไซต์วิทยาลัย www.cis.tu.ac.th
ติดตามเพจวิทยาลัย : https://www.facebook.com/interdistu
โทรติดต่อ 054-237-999 ต่อ 5338
(23/11/2566) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 🎉

(07/11/2566) กำหนดการถ่ายภาพหมู่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ
ประกาศกำหนดการถ่ายภาพหมู่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ สแตนด์หมายเลข 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
จุดนัดพบ : ห้อง 118 อาคาร SC3 เวลา 06.55 น.
กำหนดเวลา : จัดลำดับส่วนสูง เวลา 07.35 น.
ขึ้นสแตนด์ เวลา 07.50 น.
ถ่ายภาพ เวลา 08.05 น.
ณ สนามราษฎร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
(15/11/2566) บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้เป็น "มนุษย์พันธุ์ใหม่" สร้างองค์ความรู้ เชื่อมโยง และเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับทุกสถานการณ์ ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะแบบสหวิทยาการได้กับการทำงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ”

รองศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (สัมภาษณ์16พ.ย.66)

 

จุดเด่นของหลักสูตรฯ

- การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้ เพื่อให้นักศึกษาสร้างความถนัดเฉพาะตามสาขาวิชาเอก และใน 5 วิชาเอกก็มีความหลากหลายด้านรายวิชาและมีอัตลักษณ์ โดยเน้นความรู้ทางทฤษฎีและพัฒนาทักษะที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ที่สำคัญบางวิชาเอกก็ไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในคณะอื่นๆ ของ TU อีกด้วย

 

วิชาเอก ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง?

- คนจบหลักสูตรนี้จะได้ วุฒิ “ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ” (ปรับปรุง พ.ศ. 2566) มี 5 วิชาเอก

 

บางวิชาเอกเปิดการสอนที่TU รังสิตด้วย

1.สาขาจีน-โลกศึกษา(เปิดสอนที่ TU ลำปาง)

2.นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (เปิดสอนที่ TU รังสิต และTU ลำปาง)

3.การจัดการการท่องเที่ยว (เปิดสอนที่ TU รังสิต และTU ลำปาง)

4.การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม (เปิดสอนที่ TU รังสิต และTU ลำปาง)

5.การบูรณาการเพื่อความยั่งยืน (เปิดสอนที่ TU ลำปาง)

 

ออกแบบการเรียนของตนเองได้

- นักศึกษาจะเลือกรูปแบบการเรียนได้อย่างหลากหลาย มีวิชาโทที่น่าสนใจและทันสมัย สามารถเลือกรายวิชาโท นอกคณะได้ หรือเทียบโอนบางรายวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศก็ได้

- สามารถบริหารจัดการให้จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง

- นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศได้

- ฝึกงาน 1 เทอม เพิ่มทักษะ!

- นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคNGO หรือหน่วยงานในต่างประเทศได้ หรือองค์การระหว่างประเทศ

***นักศึกษาหลายคนเมื่อฝึกงานเสร็จสิ้นได้โอกาสเป็นพนักงาน ณ องค์กรนั้น ๆ****

 

แนวทางอาชีพสำหรับบัณฑิต

- หน่วยงานราชการ : นักนโยบายและแผน นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา นักนันทนาการ นักบริหารการท่องเที่ยว นักวิชาการวัฒนธรรม ภัณฑารักษ์ นักวิชาการด้าน GMSในกระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญในสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ด้านนโยบายระหว่างประเทศ) เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาสังคม พัฒนาการ นักส่งเสริมวัฒนธรรม นักพัฒนาชุมชน หรือ งานราชการหรืองานรัฐวิสาหกิจใดใด ที่ใช้ วุฒิ “ศิลปศาสตรบัณฑิต” สอบได้ นักศึกษาก็เป็นได้หลายตำแหน่ง

- หน่วยงานสายวิชาการ : ครู อาจารย์ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย หรือเป็นนักวิจัยในสถาบันวิจัยต่าง ๆ (มีศิษย์เก่าจำนวนมากอยู่ในสายงานนี้)

- หน่วยงานสายเอกชน : พนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม สายการบินธุรกิจนำเที่ยว พนักงานในสายงานธุรกิจเพื่อสังคม งานCSR งานCRM สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สายงานธุรกิจที่ต้องติดต่อกับต่างชาติ บริษัทนำเข้าส่งออก โลจิสติกส์ (logistics) ผู้จัดการศิลปิน-ดารา-นักร้อง ผู้ดำเนินรายการ พนักงานในการท่าอากาศยาน แอร์ สจ๊วต บล็อกเกอร์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกรรายการ Content Creater ฯลฯ

- หน่วยงาน NGOs องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร : องค์การที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศด้านแรงงาน/ด้านสิทธิมนุษยชน/ด้านความเท่าเทียมทางสังคม และอื่น ๆ

- นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านการท่องเที่ยวสมัยใหม่ ธุรกิจเกี่ยวกับชุมชน นวัตกรรมสตาร์อัพ SME ธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ธุรกิจการนำเข้าและส่งออก ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ธุรกิจเพื่อสังคม ฯลฯ

การเข้าศึกษาต่อ

- สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ เรียนต่อ ป.ตรีหลักสูตรนี้ มีเปิดการสอนทั้งที่ TU ลำปาง และ TU รังสิต

- รับรอบ Portfolio อยู่ ในวันที่ 1-21 พ.ย.2566

- ยื่นPortfolio ที่ https://www.tuadmissions.in.th

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

- เว็บไซต์วิทยาลัย www.cis.tu.ac.th

- ติดตามเพจวิทยาลัย https://www.facebook.com/interdistu

- โทรติดต่อ 054-237-999 ต่อ 5338

#tcas67 #tcaster #admissions67 #tu90 #เข้าtu67 #dekD #dek67 #เรียนต่อธรรมศาสตร์ #สอบเข้าธรรมศาสตร์67 #cistu #eduzone

(12/10/2566) การแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

(04/10/66) กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 2564 วิทยาลัยสหวิทยาการ

กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสหวิทยาการ 🎓✨ 

(05/10/2566) ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการรับเข้าปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการรับเข้าปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 

 

 

New update! ประกาศเปลี่ยนเเปลงห้องซ้อมย่อยบัณฑิตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

กำหนดเวลานัดหมายบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ

กำหนดเวลานัดหมายบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ใช้ห้องประชุม ห้องบรรยายบรรยาย และบอร์ดนิทรรศการ ของวิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์รังสิต)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ใช้ห้องประชุม ห้องบรรยายบรรยาย และบอร์ดนิทรรศการ ของวิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์รังสิต)

คลิก!!ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ