Loading...

รายชื่ออาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ

กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์

E-Mail : kickkujung501@yahoo.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์

การศึกษา

 • สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคมป์เบล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แห่งบัณฑิตวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

 


ความสนใจ / ความเชี่ยวชาญ

 • ประวัติศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • การบริหารธุรกิจ 
 • มานุษยวิทยา
กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์

อาจารย์กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์

E-Mail : bintokkk@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV: อาจารย์กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์

การศึกษา

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ความสนใจ / ความเชี่ยวชาญ

 • ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy)
 • ปรัชญาสังคม (Social Philosophy)
 • ปรัชญากับภาพยนตร์ (Philosophy and Film)
โกสุม โอมพรนุวัฒน์

อาจารย์ ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์

E-Mail : kosum_o@hotmail.com; kosum@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์

การศึกษา

 • Ph.D. Social Sciences Department of Social Sciences, Loughborough University,
 • M.A. Journalism Studies Department of Journalism Studies, University of Sheffield,
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจ / ความเชี่ยวชาญ

 • สตรีศึกษา
 • เพศวิถึศึกษา
โขมสี มีภักดี

รองศาสตราจารย์ ดร. โขมสี มีภักดี

E-Mail : khomsee@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV :  รองศาสตราจารย์ ดร. โขมสี มีภักดี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • ประวัติศาสตร์
 • โบราณคดี
 • มานุษยวิทยา
 • วรรณกรรม
จุฬณี ตันติกุลานันท์

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬณี ตันติกุลานันท์

E-Mail : ihaveonefish@hotmail.com, chulanee.tan@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬณี ตันติกุลานันท์

การศึกษา

 • Ph.D. in Political Science The University of Queensland, Brisbane, Australia
 • Master of International Studies The University of Sydney, Sydney, Australia
 • Master of Arts in International Relations Macquarie University, Sydney, Australia
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • Political economy in Southeast Asia 
 • Malaysian Political economy
 • Asean Economic cooperation
 • Tourism and MICE
ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ

E-Mail : zenorota@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • ปรัชญาตะวันออก
 • พุทธปรัชญา
 • พุทธปรัชญากับการพัฒนาชุมชน
 • ญาณวิทยา
 • ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
 • การใช้ชุมชนเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม
ชวนัสถ์ เจนการ

รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต. ดร. ชวนัสถ์ เจนการ

E-Mail : Chaowanview@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต. ดร. ชวนัสถ์ เจนการ

การศึกษา

 • Ph.D. in Criminology University of Kent
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • ผลกระทบของนโยบายสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับปัญหาอาชญารรม
 • การแปรรูปกิจการของรัฐไปยังภาคเอกชน และการพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือภาคเอกชน ในกระบวนการยุติธรรม
 • งานยุติธรรม การจัดการความขัดแย้ง และสันติศึกษา
 • การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารงานยุติธรรม
 • การวิเคราะห์ต้นทุนและสัมฤทธิ์ผลในกระบวนการยุติธรรม
 • กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ
ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์  

E-Mail :  chaiyut8@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารกระบวนการยุติธรรม) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • วาทนิเทศและการสื่อสารของมนุษย์ 
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 
 • การนันทนาการ การพัฒนาองค์กร
 • การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 
 • กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ชัยวุฒิ บุญเอนก

อาจารย์ ชัยวุฒิ บุญเอนก

E-Mail : bunachor@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ชัยวุฒิ บุญเอนก

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) เกียรตินิยม คณะครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ
-

ชิตวร วราศิริพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตวร วราศิริพงศ์ 

E-Mail : chw_pang@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตวร วราศิริพงศ์

การศึกษา

 • Master of Economics (International Trade Studies), School of Economics (Excellent Thesis), Yunnan University, The People’s Republic of China
 • Bachelor of Arts (Chinese Major), Faculty of Arts (Second Class Honors), Silpakorn University, Thailand
 • Bachelor of Political Science (Public Administration), Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University, Thailand

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

ณัฏฐดา ศรีมุข

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐดา ศรีมุข

E-Mail : nattada.sri@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข

การศึกษา

 • ปริญญาเอก พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) สาขา การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท พ.ศ. 2544 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ม) สาขา บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท พ.ศ. 2537 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ) สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี พ.ศ. 2529 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขา บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตร พ.ศ. 2531 การท่องเที่ยวและการโรงแรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • Certificate พ.ศ. 2539 Cert. in Mini MBA, Huron University, England.

 ความสนใจ / ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • บริหารธุรกิจ
 • การเงิน
 • การตลาดการค้าระหว่างประเทศ
ณัฐพล แสงอรุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรุณ

E-Mail : nattapons@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรุณ

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ (เน้นเศรษฐศาสตร์ภาคและเมือง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนภาค  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาพื้นที่เชิงเศรษฐกิจ
 • ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้เชิงพื้นที่
 • นโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาภาคและเมือง
ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล

E-Mail : thirawan@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล

การศึกษา

 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ (เคมี) (Surface, Interface and Materials), University of Haute Alsace, France
 • การศึกษาขั้นสูง วิทยาศาสตร์ (เคมี) (Surface, Interface and Materials), University of Haute Alsace, France
 • ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม 2)

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • Polymer characterization
 • Modification of polymer surface
ถิรวัฒน์ ตันทนิส

รองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส

E-Mail : medteflcu@yahoo.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส

การศึกษา

 • M.Ed.(Teaching English as a Foreign Language) Chulalongkorn University
 • B.A.(Linguistics) Thammasat University

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • English Language Teaching
 • Language Acquisition 
 • Language Learning Strategies
 • Research in ELT
 • Reading Skill Development
ทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ

อาจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  เหลืองวิริยะ

E-Mail : taweewat.l@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  เหลืองวิริยะ

การศึกษา

 • 2565 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • 2548 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2542 วิทยาศาสตร์บัณฑิต ศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


ความสนใจ / ความเชี่ยวชาญ

 • Artificial Intelligence
 • Knowledge Representation
 • Requirement Engineering
 • Software Engineering
ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์

อาจารย์ ดร. ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์

  E-Mail : thanatch@staff.tu.ac.th, may.3929@gmail.com

  ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์

การศึกษา

 • Ph.D. (Management Information Technology) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ปริญญาตรี(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • Data Science 
 • Business Process Management 
 • Digital Marketing
 • Innovation for Psychology
 • IT Service Management
ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

E-Mail :  tatcsu@staff.tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

website :  https://sites.google.com/view/dr-tatchalerm-tu/

การศึกษา

 • Bachelor of Arts (B.A.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง (Summa Cum Laude) Northern Michigan University, Michigan, U.S.A. สาขาสังคมศาสตร์และชีวเคมี Social Science and Organic Chemistry
 • Master of Public Affairs (M.P.A.) Columbia University, New York, U.S.A. สาขาวิชาการวิเคราะห์นโยบายขั้นสูงและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Advanced Policy Analysis and Applied Economics
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) Northern Illinois University, Illinois, U.S.A.สาขาวิชานโยบายสาธารณะและบริหารรัฐกิจ Public Policy and Management

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • นโยบายสาธารณะและบริหารรัฐกิจ
 • การปกครองท้องถิ่น
 • นโยบายสาธารณสุขและการจัดการ
 • การมองอนาคตและอนาคตศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • อนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากการผลิต ควบคุมกำกับ และความก้าวหน้าของทันตาภิบาล 
ธันยพร สุนทรธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยพร สุนทรธรรม

E-Mail : mtansoo@staff.tu.ac.th; main.tan.soo@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยพร สุนทรธรรม

การศึกษา

 • Ph.D. in Business (Strategy and International Business), College of Business and Economics, The Australian National University (ANU)
 • M.A. Business Economics, University College London (UCL)
 • M.Sc. Management (Scholarship, SIU)
 • B.A. International Affairs (Honors), Thammasat University

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • การประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategy roadmapping)
  กลยุทธ์ระดับบริษัทและองค์กร (Corporate strategy) โดยเฉพาะบริษัทใน Emerging economies
ธีรภัท ชัยพิพัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัท ชัยพิพัฒน์

E-Mail : khetrat_tu@windowslive. com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัท ชัยพิพัฒน์

การศึกษา

 •  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมศาสตร์กับการพัฒนา (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิภาคศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •  รัฐศาสตรบัณฑิต ระบบการเมืองเปรียบเทียบและความสัมพันธ์รหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน
นุชรี วงศ์สมุท

อาจารย์ ดร. นุชรี งศ์สมุท 

E-Mail : n_wongsamut@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. นุชรี วงศ์สมุท

การศึกษา

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • ปรัชญาขงจื่อ
 • ปรัชญาสตรี
 • จริยศาสตร์
ปกครอง บุญ-หลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกครอง บุญ-หลง

E-Mail : ggkino888@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกครอง บุญ-หลง

การศึกษา

 • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • สตรีศึกษา
 • เพศสถานะและเพศวิถี อัตชีวประวัติและบทละครไทยร่วมสมัย
 • ภาพยนตร์
 • ภาพเสนอในสื่อบันเทิง
 • การแสดง 
 • ศิลปการแต่งหน้า
ปาณิศา วิชุพงษ์

อาจารย์ ดร. ปาณิศา วิชุพงษ์

E-Mail : vpanisa@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. ปาณิศา วิชุพงษ์

การศึกษา

 • Ph.D. in International Development  Graduate School of International Development,Nagoya University, Japan
 • Master of Arts (Economics) (English Program) Faculty of Economics, Thammasat University
 • Bachelor of Arts (Economics) | Faculty of Economics, Thammasat University

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • Environmental Economics 
 • Sustainable Tourism
 • Social Enterprise 
 • Sustainable Development Issues
พนมกร โยทะสอน

อาจารย์ พนมกร โยทะสอน

E-Mail : phanom12@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ พนมกร โยทะสอน

การศึกษา

 • ปริญญาโท  University of London MA in History of Political Thought and Intellectual History
 • ปริญญาตรี   Peking University BA in Philosophy

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • Political Philosophy
 • Classical Philosophy
 • Social philosophy and social theory
 • Philosophy of media, social media use in contemporary politics
พิทยา สุวคันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สุวคันธ์

E-Mail : pittaya.lin@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สุวคันธ์

การศึกษา

 • Ph.D. (Integrated Science), Thammasat University, Thailand, (The Royal Golden Jubilee PH.D. Program, the Thailand Research Fund (TRF))
 • M.A. (Man and Environment Management) , Chiang Mai University, Thailand, (The National Research Council of Thailand: NRCT)
 • B.Sc. (Animal Science), Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Thailand.

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • Chinese Studies 
 • Southeast Asia Studies
ภาคภูมิ ทิพคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ทิพคุณ

E-Mail : phakpoom@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ทิพคุณ

การศึกษา

 • Postdoc University of Limerick, Republic of Ireland (Erasmus Scholarship)
 • Ph.D. (International Development)  Nagoya University, Japan (Monbusho scholarship)
 • M.A. (International Development)  Nagoya University, Japan (Monbusho scholarship)
 • ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)  มหาวิทยาลัยบูรพา

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • Industrial Clusters 
 • Knowledge Networks
 • Rural Enterprise Upgrading
 • Research Utilization
 • Knowledge Commercialization
ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์

E-Mail : yinglukk@yahoo.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์  

การศึกษา

 • Doctoral of Philosophy in Resource Management (Ecological and Environmental economics), 2014: Leeds University, the United Kingdom (Doctoral fieldwork awards by EEPSEA/IDRC, Canada)
 • Master of Science in Resource Management, 2002: Kasetsart University, Thailand (Thesis awards by Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, and Royal Thai Government and Environmental Engineering Association of Thailand) 
 • Bachelor of Science in Environmental Science (honors), 1999: Thammasat University, Thailand

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • Natural resource management 
 • ecological economics 
 • Agricultural sustainability
รัชฎา คงคะจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์

  E-Mail : krachada@staff.tu.ac.th 

  ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์

การศึกษา

 • Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand
 • M.Sc. (Computer Technology) Asian Institute of Technology, Thailand
 • B.Sc. (Computer Science) Thammasat University, Thailand


ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • Artificial Intelligence 
 • Natural Language Understanding 
 • Text Network Analysis 
 • Data Science 
 • Speech Recognition
รุ่งนภา เทพภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ

E-Mail : rungnapatu@hotmail.com 

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ

การศึกษา

 • Doctor of Philosophy in Social Welfare, Japan College of Social Work, Tokyo, Japan.
 • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)


ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • สังคมวิทยาผู้สูงอายุ  
 • สวัสดิการชุมชนและสังคม  
 • สังคมวิทยาการพัฒนา  
 • เพศภาวะและเพศวิถีศึกษา
วรดาภา พันธุ์เพ็ง

อาจารย์ ดร.วรดาภา พันธุ์เพ็ง

E-Mail : iamvoradapa@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร.วรดาภา พันธุ์เพ็ง

การศึกษา

 • Ph.D. (Sustainable Land Use and Natural Resource Management) Chiang Mai University, Thailand
 • M.A. (Man and Environment Management) Chiang Mai University, Thailand
 • B.S. (Sociology and Anthropology) Chiang Mai University, Thailand

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • Tourism resource management 
 • Tourism innovation 
 • Living museum management
วรรณวนัช อรุณฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวนัช อรุณฤกษ์

E-Mail : wanwanataroonroek@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวนัช อรุณฤกษ์

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • ภาษาไทย  
 • ภาษาศาสตร์  
 • ไทยศึกษา
วราพร อภิธนาพงศ์

อาจารย์ วราพร อภิธนาพงศ์

E-Mail : Swarapor@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ วราพร อภิธนาพงศ์

การศึกษา

 • Master of Education in Curriculum and teaching Methodology, Beijing Language and culture University, China
 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 • ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
 • การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
วสิศ ลิ้มประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ

  E-Mail : wasit@staff.tu.ac.th

  ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ

การศึกษา

 • ปริญญาเอก  Heriot-Watt University, Edinburgh, UK (IPST Scholarship)
 • ปริญญาโท   Asian Institute of Technology, Thailand (IPST Scholarship)
 • ปริญญาตรี   Mahidol University, Thailand (IPST Scholarship)


ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • Big Data 
 • Artificial Intelligence 
 • Cyber Security
วัลลภ ทองอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ ทองอ่อน

E-Mail : Wallop1234@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ ทองอ่อน

การศึกษา

 • ระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  
 • ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  
 • ความรู้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติเชิงพื้นที่  
วาสนา ละอองปลิว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ละอองปลิว

E-Mail : lwasana@tu.ac.th ; wasanala@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ละอองปลิว

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิศาสตร์มนุษย์) มหาวิทยาลัย Durham สหราชอาณาจักร
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ
-

วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์

อาจารย์ วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ 

E-Mail : vprasert@tu.ac.th, viralbajra@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์

การศึกษา

 • Ph.D. Candidate. Global Studies College of Liberal Arts, Shanghai University, Shanghai, P.R. China (Present)
 • M.A. International Affairs and Diplomacy (Excellent Thesis Award) Faculty of Political Science, Thammasat University, Bangkok, Thailand
 • B.A. Sociology and Anthropology Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University, Bangkok, Thailand
 • Cert. Chinese Language  School of Chinese Language and Literature, Beijing Foreign Studies University, Beijing, P.R. China


ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • China’s Politics and Foreign Affairs 
 • International Relations of the Asia-Pacific region 
 • NTS Issues: Food and Maritime Security
ศรัณย์ กุลยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ กุลยานนท์ 

  E-Mail : sarung@tu.ac.th , sgulyano.github.io

  ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ กุลยานนท์

การศึกษา

 • ปริญญาเอก  Purdue University, IN, USA
 • ปริญญาโท  Purdue University, IN, USA
 • ปริญญาตรี The University of Edinburgh, UK

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • Computer Vision 
 • Machine Learning 
 • Biomedical Imaging
ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์ ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์

E-Mail : Sirisak.p@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์

การศึกษา

 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
ศิวริน เลิศภูษิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวริน เลิศภูษิต

E-Mail : tusivarin@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวริน เลิศภูษิต

การศึกษา

 • Bachelor of Arts in Political Sciences, Thammasat University, Thailand
 • Master of Arts in Regional Studies, Chiangmai University 
 • Ph.D in International Studies, GSAPs, Waseda University, Tokyo, Japan Dissertation

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ
-

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

E-Mail : sustarum@tu.ac.th ; sastarum@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

การศึกษา

 • 2007 B.A. Political Science, International Relations; Second Class Honors.Chulalongkorn University Thailand.
 • 2008 PhD. Candidate in Political Science, Chulalongkorn University (Course Work GPAX: 3.64)
  Thesis Title:Political Economy of Transnational Worker’s Welfare : A case study of Burmese workers in Samuthprakarn province.
  (Thailand Research Fund and Chulalongkorn University, Supervised by Prof.Supang Chantavanich,PhD.)
 • 2010-2011 Visiting Scholar at Sussex Center of Migration Research; University of Sussex, United Kingdom ,Mentor: Prof.Ronald Skeldon, PhD. (until 30th March 2011)
 • 2012 PhD Political Science-International Relations (Chulalongkorn University)

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • รัฐสวัสดิการ
   

ประวัติการทำงาน 

 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ของสภาผู้แทนราษฎร
สมเกียรติ โกศลสมบัติ

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ โกศลสมบัติ

  E-Mail : somkiatk@tu.ac.th

  ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร.สมเกียรติ โกศลสมบัติ

การศึกษา

 • Ph.D. Candidate (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
 • ปริญญาตรี (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • Big Data 
 • Machine Learning 
 • Business Management
สายฝน สุเอียนทรเมธี

รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี

E-Mail : nsaifon@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี

การศึกษา

 •  Doctor of Philosophy in Bioresources Science Mie University, Japan.
 •  ปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  ปริญญาตรี สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • การวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • สังคมวิทยาการเมือง
สิทธิพล เครือรัฐติกาล

ศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล

E-Mail : ajarnko@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Arts in Pacific Asian Studies SOAS, University of London
 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • จีนศึกษา
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สุกฤตยา จักรปิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกฤตยา จักรปิง

E-Mail : sukrittaya_jukping@hotmail.com, sjukping@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกฤตยา จักรปิง

การศึกษา

 • ปริญญาเอก
  University Iowa, Iowa City, Iowa, U.S.A. Ph.D. in Leadership and Educational Policy Studies with Women’s Studies and Philosophical Studies in Education (Interdisciplinary Studies Ph.D. Program)
 • ปริญญาโท
  - Rutgers University, New Jersey, U.S.A. M.A. in Women’s Studies 
  - Thammasat University, Bangkok, Thailand M.A. International Relations (Political Science)
 • ปริญญาตรี
  Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand B.A. English Language and Linguistics

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • สตรีศึกษา 
 • เพศวิถึศึกษา
สุมิตา สุภากรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์

E-Mail: ruanpan@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์

การศึกษา

 •  Ph.D. (Educational and Applied Linguistics) Newcastle University, United Kingdom
 •  M.Ed. (Teaching English as a Foreign Language) Chiang Mai University
 •  B.A. (English) Chiang Mai University

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • L2 Classroom Discourse
 • Conversation Analysis
 • Task-Based Language Teaching
 • Computer-Mediated Communication
อรณิชา เมี่ยงบัว

อาจารย์ ดร. อรณิชา เมี่ยงบัว

E-Mail : Meangbuaonicha@gmail.com

ดาวน์โหลด CV ภาษาไทย 
                          ภาษาอังกฤษ

การศึกษา

 • Ph.D. in Energy Policy, Planning and Economics Asian Institute of Technology
 • M.Econ in International Economics Kasetsart University
 • B.Sc. in Agricultural Economics (1st Honor) Prince of Songkhla University

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์เกษตร 
 • เศรษฐศาสตร์พลังงาน 
 • เศรษฐศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 
 • Climate Change (มิติด้านเศรษฐศาสตร์)
เพ็ญศิริ พันพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ พันพา

E-Mail : pen_ri@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ พันพา

การศึกษา

 • พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • พัฒนาชุมชน 
 • การเคลื่อนไหวทางสังคม 
 • การเสริมพลังชุมชน
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

ศาสตราจารย์ ดร. เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

E-Mail : gsuwan41@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : ศาสตราจารย์ ดร. เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

การศึกษา

 • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521 
 • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559 
 • ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พ.ศ. 2539
 • พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526 
 • ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 51 พ.ศ. 2561
 • เกียรติบัตรการอบรมตามหลักสูตรโครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม -12 ตุลาคม 2562


ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
โอฬาร รัตนภักดี

รองศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี

E-Mail : olan217@yahoo.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี

การศึกษา

 • ปริญญาโท: อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาตรี: อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ/ ความเชี่ยวชาญ

 • คติชนวิทยา
 • วรรณคดี
 • ภาษาไทย

รายชื่ออาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ

รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด