Loading...

1.รายละเอียดหลักสูตร
2.การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร (THAMMASAT FRONTIER SCHOOL)

          การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร (THAMMASAT FRONTIER SCHOOL) รับสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System : TCAS) ในรอบ Admission 1 และ Admission 2 รายละเอียดดังนี้

 1. จำนวนรับ

          1.1 รอบ Admission 1 รับ 60 คน

รูปแบบ

จำนวนรับ

รูปแบบที่ 1

30

รูปแบบที่ 2

30

          1.2 รอบ Admission 2 รับ 75 คน

รูปแบบ

จำนวนรับ

รูปแบบที่ 1 กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

35

รูปแบบที่ 2 กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

20

รูปแบบที่ 3 กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

20

 1. เกณฑ์การคัดเลือก

          2.1 รอบ Admission 1

คะแนนมาตรฐาน

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

คะแนนขั้นต่ำ (%)

ค่าน้ำหนัก (%)

คะแนนขั้นต่ำ (%)

ค่าน้ำหนัก (%)

GPAX

2.75

-

2.75

-

O-NET

30

-

30

-

GAT

30

-

30

-

วิชาสามัญ ภาษาไทย

30

25

30

15

วิชาสามัญ สังคมศึกษา

30

25

30

15

วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

30

30

30

30

วิชาสามัญ คณิต 1

-

-

30

40

วิชาสามัญ คณิต 2

30

20

-

-

หมายเหตุ     1. O-NET รวม 5 วิชา คะแนนขั้นต่ำ 30 %

 1. วิชาสามัญ คณิต 2 (ใช้ O-NET คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563)

                 * ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ใช้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ แทนวิชาสามัญ คณิต 2

                 * ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563 ต้องสมัครสอบวิชาสามัญ คณิต 2 โดยไปสอบพร้อมกับการสอบ O-NET

 

2.2 รอบ Admission 2

คะแนนมาตรฐาน

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ค่าน้ำหนัก (%)

ค่าน้ำหนัก (%)

ค่าน้ำหนัก (%)

GPAX

20

20

20

O-NET

30

30

30

GAT

30

50

30

PAT 1

20

-

-

PAT 7 (เลือก 1 วิชา ยกเว้น PAT7.6 ภาษาบาลี)

-

-

20

 1. คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

          3.1 คุณสมบัติทั่วไป

               1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

               2) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบใด ๆ มาก่อน

               3) ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา

               4) ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

               5) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา

          3.2 คุณสมบัติเฉพาะ

               1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

               2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (6 ภาคการศึกษา)

 

หมายเหตุ      

            1. ติดตามรายละเอียด และกำหนดการรับสมัคร ได้ที่งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา ผ่านทาง www.tuadmission.in.th

            2. ติดตามรายละเอียด และกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ได้ที่งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 1602-8 หรือ www.reg.tu.ac.th

            3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร (Thammasat Frontier School) พ.ศ. 2563

 

 

 

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ
ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก ให้คณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3.แผนการศึกษา

 แผนการศึกษาโครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร (THAMMASAT FRONTIER SCHOOL)

          นักศึกษาโครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร (THAMMASAT FRONTIER SCHOOL) จะศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือศูนย์การศึกษาตามต้นสังกัดของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 นักศึกษาจะสามารถวางแผน และเลือกศึกษาในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างอิสระ และเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (ประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม) ทางโครงการจะเปิดให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

         1. มีหน่วยกิตสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต

         2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

         3. ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร จำนวน  1  วิชา
             (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

         4. การคัดเลือกเข้าหลักสูตรจะเรียงลำดับตามเกรดเฉลี่ยสะสม 2 ภาคการศึกษาแรก

         5. กรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบ สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ในภาคการศึกษาถัดไป

 

4.ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ประกาศ

แบบฟอร์ม

 • 01 แบบคำร้องทั่วไป .docx   .pdf
 • 02 แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน .docx  .pdf
 • 03 แบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต .docx  .pdf
 • 04 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน .docx  .pdf
 • 05 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา .docx   .pdf
 • 06 แบบคำร้องขออนุมัติลาออกจากการเป็นนักศึกษา .docx  .pdf
 • 07 แบบคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า กรณีพิเศษ .docx   .pdf
 • 08 แบบคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน .docx   .pdf
 • 09 แบบแจ้งความประสงค์ขอเข้าศึกษาคณะ/หลักสูตร .docx   .pdf