Loading...

01. ความเป็นมาของหลักสูตร

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นโดยยึดมั่นในปณิธานการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประชาชน ลักษณะเด่นของหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงแรกที่เรียกกันว่า หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ก็คือ การเป็นหลักสูตรที่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหนึ่งสาขา ซึ่งเอื้ออำนวยให้บัณฑิตมีองค์ความรู้และมุมมองที่กว้างขวาง และสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับการทำงานที่หลากหลาย รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

     ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางความคิดที่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีความซับซ้อน (complexity) และการพึ่งพากันและกัน (interdependency) และจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาที่เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาของสังคมและประเทศ

     เมื่อพิจารณาจากปณิธานเมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความจำเป็นในโลกปัจจุบันตามที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยสหวิทยาการจึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ


03. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

 การรับสมัคร

ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจาก

   https://tuadmissions.in.th/

   https://student.mytcas.com/

   https://www.reg.tu.ac.th


การรับสมัคร รอบที่ 2 QUOTA 

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 🎊

รับสมัครในรอบที่ 2 Quota หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) จำนวน 3 คน ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
🪄เปิดรับสมัครในวันที่ 1-18 มีนาคม 2567
🛎 สมัครได้ทาง : www.tuadmissions.in.th

สอบถามเพิ่มเติม
☎️054-237999 ต่อ 5334 และ 085-694803704. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี

E-Mail : nsaifon@hotmail.co.th

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ

E-Mail : rungnapatu@hotmail.com 

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา เทพภาพ
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์

E-Mail : ruanpan@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์
 
 
 
อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ

E-Mail : zenorota@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ
 
 
 
อาจารย์ ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์

E-Mail : Sirisak.p@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์
 
 
 
05. รายวิชาที่เปิดสอน ตารางบรรยาย ตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2566

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร PPE ศูนย์ลำปาง

 

 ตารางบรรยายประจำภาคเรียนที่ 1/2566 NEW!!

 

ตารางสอบประจำปีการศึกษา 2566

  • ตารางสอบปลายภาค (Final exam PPE-LP) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

08. ขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกในรายวิชาต่างๆ หรือภาคนิพนธ์ วิชา ปก.501/502 หลักสูตร PPE ลำปาง
09. ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการแจ้งจบการศึกษา

11. ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 (PPE LAMPANG) ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 ประจำภาคการศึกษา 1/2565 New!!

ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 (PPE LAMPANG) ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 ประจำภาคการศึกษา 1/2565 New!!

คลิก!! ดาวโหลดผู้ที่ต้องจดทะเบียนรายวิชา TU050 และ TU105 นักศึกษารหัส 65

13.แบบประเมินการสอนออนไลน์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ภาคการศึกษาที่ 1/2566

แบบประเมินการสอนออนไลน์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์แบบ PDF)

ลำดับ

รายวิชา

ลิงค์แบบประเมินสอน  

       1.             

ศศ.101 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

https://forms.gle/YdvAS6kWzkzQQ5tJA

       2.             

มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร

https://forms.gle/ZPWUVBAnwapxjjRx6

       3.             

มธ.108 การพัฒนาและการจัดการตนเอง

https://forms.gle/q6ynMmERYGyRCCR48

       4.             

มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ

https://forms.gle/sqvpM1qo7SYU7r1R7

       5.             

ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา

https://forms.gle/XqAZEU7SYG84jyYA6

       6.             

ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง

https://forms.gle/jMeDsUo3KrxiPUA86

       7.             

ปก.102 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน

https://forms.gle/1k2i8G9HqShbpTtV9

       8.             

มธ.155 สถิติพื้นฐาน

https://forms.gle/fUCZ9Z4AuGHaTqeJ6

       9.             

ปก.200 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน

https://forms.gle/NNVGRGkrVqVdQ8Hh6

 

   10.             

ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง

https://forms.gle/fqkMojyi9xdeQxGv7

   11.             

ปก.202 การเมืองและการปกครองไทยสมัยใหม่

https://forms.gle/yaY4Qe7mfXcrBUTCA

   12.             

ปก.230 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1

https://forms.gle/yACDRWVojPD4jfYq7

 

   13.             

ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ

https://forms.gle/ApxohRJu6D3BLf1K6

   14.             

มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

https://forms.gle/S9aYTkWAd1Zmh2cF7

   15.             

ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก

https://forms.gle/uqviySM3BC4cff8eA

   16.             

ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ

https://forms.gle/4p8iiaLj3YCQjAXz7

   17.             

ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง

https://forms.gle/Uvf6T9iiRdz2Kd6d9

   18.             

ปก.369 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

https://forms.gle/V3njVuuRC2a8uoYw5

   19.             

ปก.446 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา

https://forms.gle/zNNjc1RXU7EFt1NDA

   20.             

ปก.467 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี

https://forms.gle/Y2PfkrQCwhf3fups6

   21.             

ปก.547 การพัฒนาเมืองและชนบท

https://forms.gle/NcjTtKfJgepLiJeG9