Loading...

01. ความเป็นมาของหลักสูตร

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นโดยยึดมั่นในปณิธานการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประชาชน ลักษณะเด่นของหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงแรกที่เรียกกันว่า หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ก็คือ การเป็นหลักสูตรที่ศึกษาครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ มากกว่าหนึ่งสาขา ซึ่งเอื้ออำนวยให้บัณฑิตมีองค์ความรู้และมุมมองที่กว้างขวาง และสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับการทำงานที่หลากหลาย รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

     ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Politics and Economics – PPE) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางความคิดที่เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีความซับซ้อน (complexity) และการพึ่งพากันและกัน (interdependency) และจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์ต่างสาขาที่เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) มาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาของสังคมและประเทศ

     เมื่อพิจารณาจากปณิธานเมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความจำเป็นในโลกปัจจุบันตามที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยสหวิทยาการจึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ขึ้น โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาในการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ


03. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

รอบที่ 2 QUOTA โครงการส่งเสริมนักเรียนดีภาคกลาง รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 67 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
เปิดรับ จำนวน 1 คน ❗️

คุณสมบัติ 👩‍💻 
- กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียน ในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี นครนายก สิงห์บุรี ชัยนาถ อ่างทอง และลพบุรี
- ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 
📥 เกณฑ์การรับเข้า
- TGAT คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย - 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (X-2SD)
- คะแนน A-Level ของวิชาใดวิชาหนึ่งในจำนวน 16 วิชา
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 (25 คะแนน) (มหาวิทยาลัยเลือกเพียง 1 วิชา
ที่มีคะแนนสูงสุด)
จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน), วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาบาลี, ภาษาสเปน
- สอบสัมภาษณ์
 
🪄เปิดรับสมัครในวันที่ 1-18 มีนาคม 2567
📩สมัครได้ทาง : www.tuadmissions.in.th
 
สอบถามเพิ่มเติม
☎️02-613-2859
📧 ppe.admission@gmail.com
 
04. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬณี ตันติกุลานันท์

E-Mail : ihaveonefish@hotmail.com, chulanee.tan@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬณี ตันติกุลานันท์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรุณ

E-Mail : nattapon_s@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรุณ
 
 
 
อาจารย์ ดร. ปาณิศา วิชุพงษ์

E-Mail : vpanisa@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. ปาณิศา วิชุพงษ์
 
 
 
อาจารย์ ดร. อรณิชา เมี่ยงบัว

E-Mail : Meangbuaonicha@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ ดร. อรณิชา เมี่ยงบัว
 
 
 
อาจารย์ นุชรี งศ์สมุท 

E-Mail : n_wongsamut@hotmail.com

ดาวน์โหลด CV : อาจารย์ นุชรี วงศ์สมุท
 
 
 
06. ตารางบรรยาย-ตารางสอบ
08. ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

09.คู่มือนักศึกษานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565