Loading...

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยสหวิทยาการ
MoreDetail
กำหนดการ "คืนเหย้าชาวสหวิทยาการ" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
MoreDetail
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในงาน "วันเชิดชูเกียรตินักจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566"
MoreDetail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท เอซิสโปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
MoreDetail
ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงเสนอแนะทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต
MoreDetail
ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (DSI)
MoreDetail
กิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษา DSI หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ขอเชิญชวนรับฟัง ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
MoreDetail
ขอแสดงความยินดี "นายวัชริศ วัชรสฤษดิ์" นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
MoreDetail
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม