Loading...

1. ความเป็นมาของหลักสูตร

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการมุ่งสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการระดับสูง ผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ในศาสตร์หลายแขนง ให้เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ อีกทั้งยังมุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนในการสร้างทางเลือกหรือหาทางออกให้แก่สังคม

     1. ความสำคัญของหลักสูตร

     สภาวการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและโลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ที่จะทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ได้ด้วยศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาที่เป็นสหวิทยาการ โดยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากศาสตร์หลายแขนงทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและในเชิงนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาและออกแบบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้

     2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีลักษณะดังนี้

     2.1 เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญระดับสูง มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาการ มีความสามารถในการทำความเข้าใจและจัดการกับปัญหาหรือปรากฏการณ์ทางสังคมได้ และมีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ

     2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผู้ที่มีส่วนในการสร้างทางเลือกหรือหาทางออกให้กับสังคม


2. รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา

   เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา เรียนในวันเวลาราชการ ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาและอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา เรียนในวันและเวลาราชการ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

นักศึกษาไทย

   ภาคการศึกษาละประมาณ     73,000 บาท

   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ  438,000 บาท

นักศึกษาต่างชาติ

   ภาคการศึกษาละประมาณ     86,000 บาท

   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ  516,000 บาท


3. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระบบที่มีการศึกษารายวิชา

   1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายใน หรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

   2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่าหรือ เป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ พิจารณาให้สมัครได้

   3. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ระบบที่ไม่มีการศึกษารายวิชา (ทำวิจัยเพียงอย่างเดียว)

   1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายใน หรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

   2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่าหรือ เป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ พิจารณาให้สมัครได้

   3. เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ชิ้น ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ลักษณะของผลงานตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

   4. ผู้สมัครต้องนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่มีแนวคิดและกรอบ การวิจัยที่ชัดเจน

   5. หัวข้อวิจัยของผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างองค์ความรู้ที่ เป็นสหวิทยาการ และมีความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร

   6. มีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก


เอกสารประกอบการสมัคร

   1. ประวัติผู้สมัครพร้อมติดรูปถ่ายขาวดำหรือสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป จำนวน 1 ชุด ซึ่งต้องมีข้อมูลประกอบด้วย

      1. ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร

      2. ตำแหน่งงาน/อาชีพปัจจุบัน

      3. สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail

      4. ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ระบุปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบ และเกรดเฉลี่ย)

      5. ประสบการณ์ทางวิชาการ (ถ้ามี)

   2. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือสำคัญแสดงผลการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รับรองสำเนาด้วยตนเอง

   3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทอย่างละ 1 ชุด รับรองสำเนาด้วยตนเอง

   4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทอย่างละ 1 ชุด รับรองสำเนาด้วยตนเอง

   5. สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET , TOEFL หรือ IELTS (ไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร)

   6. จดหมายรับรองความรู้ความสามารถทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ (จากผู้รับรอง 2 คน)

   7. Research Proposal ในเชิงสหวิทยาการที่คาดว่าจะทำเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ความยาวประมาณ 10-15 หน้า จำนวน 4 ชุด ซึ่งประกอบด้วย

      1. ชื่อเรื่อง

      2. ชื่อผู้เสนอ

      3. หลักการและเหตุผล

      4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

      5. ขอบเขตการวิจัย

      6. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

      7. ระเบียบวิธีวิจัย

      8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      9. เอกสารอ้างอิง

   8. สำหรับผู้สมัครในระบบไม่มีการศึกษารายวิชา ต้องมีเอกสารแสดง ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ชิ้น (ไม่เกิน 5 ปี นับจนถึง วันที่สมัคร)


การรับสมัครปีการศึกษา 2567

 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

คลิก!!ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครปีการศึกษา 2566

 

  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่(17/07/2566) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คลิก!!ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ


4. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
ศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล

E-Mail : ajarnko@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : ศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ทิพคุณ

E-Mail : phakpoom@tu.ac.th

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ทิพคุณ
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

E-Mail : sustarum@tu.ac.th ; sastarum@gmail.com

ดาวน์โหลด CV : รองศาสตราจารย์ ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
 
 
 
5. ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

แบบฟอร์ม

 •    - ขอเปลี่ยนแผนการศึกษา
     - ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาล่าช้า
     - ขอจดทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับกำหนดไว้
     - ขอจดทะเบียนเกินกำหนด 14 วัน
     - ขอแก้ไขการจดทะเบียนผิดพลาด
     - ขอยกเว้นการเสียค่าปรับจดทะเบียนล่าช้า
     - ขอถอนรายวิชาจนเหลือต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
     - ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
     - ขอขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย
     - ขอย้ายการศึกษา
     - ขออนุมัติจากอธิการบดีเพื่อคืนสภาพนักศึกษา
     - ขออนุมัติกรณีอื่น ๆ
     - ขอลาพักการศึกษา

 •    - เทียบรายวิชาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว

6.ประชาสัมพันธ์ทุน

ประกาศทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567